Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1814) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 1

Strona 1 z 25
23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1814)

(Jedynie wersja w języku duńskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/217/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

3 maja 2000 r. Pismami datowanymi na 28 lutego 2001 r., 3 maja 2001 r. i 11 grudnia 2001 r. skarżący dostarczył kolejnych informacji.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu stron do złożenia uwag zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami (1) i uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA

W dniu 15 listopada 2001 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie stosowania zasad pomocy państwa do usług publicznego nadawania (dalej zwany „komunikatem w sprawie nadawania”) (2). Komunikat ten określa zasady i metody oceny zgodności finansowania nadawców publicznych. W piśmie z dnia 5 czerwca 2002 r. służby Komisji przesłały do władz duńskich pisemną prośbę o udzielenie informacji, na którą władze duńskie odpowiedziały pismem z dnia 10 lipca 2002 r. Odbyły się dwa spotkania z władzami duńskimi w dniu 25 października 2002 r. i 19 listopada 2002 r. Dodatkowe informacje zostały udzielone pismami datowanymi na 19 listopada 2002 r. i 3 grudnia 2002 r. Pismem z dnia 24 stycznia 2003 r. Komisja powiadomiła Danię, że postanowiła wszcząć procedurę określoną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z finansowaniem przez państwo publicznego nadawcy duńskiego, TV2. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 14 marca 2003 r. (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłoszenia swoich uwag.

(4)

(1)

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Amsterdamu dnia 1 maja 1999 r. dołączono do niego Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich (zwanego dalej „Protokołem”). Pismem z dnia z 5 kwietnia 2000 r. Komisja przyjęła skargę duńskiego nadawcy komercyjnego, spółki SBS Broadcasting SA/TvDanmark (dalej zwanej „TvDanmark”), dotyczącą finansowania przez państwo duńskie nadawcy publicznego, spółki TV2/DANMARK („TV2”). Spotkanie ze stroną wnoszącą skargę odbyło się dnia

(5)

(2)

(6)

(1)

Dz.U. C 59 z 14.3.2003, str. 2.

(2) (3)

Dz.U. C 320 z 15.11.2001, str. 5. Patrz: przypis 1.

L 85/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2006

Komisja otrzymała uwagi od władz duńskich w piśmie z dnia 24 marca 2003 r. Ponadto Komisja otrzymała uwagi innych zainteresowanych stron. TvDanmark przesłała swoje uwagi w piśmie z dnia 14 kwietnia 2003 r. Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Komercyjnych (Association of Commercial Television in Europe (ACT)) przysłało swoje uwagi w piśmie z dnia 14 kwietnia 2003 r. Telewizja komercyjna Antena 3 i Gestevision Telecinco przysłały swe uwagi dnia 14 kwietnia 2003 r. Nadawca komercyjny TV3 przysłał uwagi w piśmie z dnia 14 kwietnia 2003 r. Komisja przekazała te uwagi Danii, która ustosunkowała się do nich w piśmie z dnia 12 września 2003 r. Komisja otrzymała dalsze informacje od skarżącego w listach datowanych na 15 grudnia 2003 r. i 6 stycznia 2004 r. W dniu 17 grudnia 2003 r. odbyło się spotkanie podmiotu wnoszącego skargę ze służbami Komisji mające na celu wyjaśnienie informacji zawartych w piśmie z 15 grudnia 2003 r. Komisja udostępniła te informacje rządowi duńskiemu, który ustosunkował się do nich w piśmie z dnia 15 marca 2004 r. Spotkanie władz duńskich i urzędników Komisji odbyło się dnia 9 lutego 2004 r. Zgodnie z decyzją o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego niniejsza decyzja obejmuje okres 1995—2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L85 - 36 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz dwóch liniowców pasażerskich dla rozwoju Polinezji Francuskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2731) (1)

  • Dz. U. L85 - 22 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów pochodnych w Kalabrii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1814)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.