Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów pochodnych w Kalabrii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1814)

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 22

Strona 1 z 16
L 85/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r.

23.3.2006

dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów pochodnych w Kalabrii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1814)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (2006/218/WE) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


Pismem z dnia 17 lipca 2000 r., zarejestrowanym dnia 25 lipca 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji odpowiedź władz Włoch na wyżej wspomniane pismo z dnia 28 czerwca 2000 r.

po zwróceniu się do zainteresowanych stron o przedłożenie swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionym artykułem,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 6 października 2000 r. Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy przewidzianej ustawą nr 39 (Komisja podjęła decyzję w ścisłym tego słowa znaczeniu na posiedzeniu w dniu 20 września 2000 r.).

I.

PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 20 stycznia 2000 r., zarejestrowanym dnia 25 stycznia 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej powiadomiło Komisję, na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu, o projekcie ustawy przewidującej normy dotyczące ochrony bergamot i ich produktów pochodnych.

(8)

Decyzja Komisji w sprawie rozpoczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (1). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przesyłanie uwag dotyczących danej pomocy.

(9) (2)

Pismem z dnia 14 marca 2000 r. służby Komisji zwróciły się do władz Włoch o dodatkowe informacje w sprawie pomocy przewidzianej w wyżej wymienionym projekcie ustawy.

Komisja nie otrzymała od zainteresowanych stron uwag na temat pomocy.

II. (3)

OPIS

Pismem z dnia 15 marca 2000 r., zarejestrowanym dnia 28 marca 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji fragment Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ukazujący, że projekt wymienionej ustawy został opublikowany jako ustawa nr 39 dnia 25 lutego 2000 r. (dalej zwana „ustawą nr 39”) oraz notę władz włoskich, z której wynika, że warunkiem udzielenia pomocy w ramach planowanego programu będzie zgoda Komisji.

(10) Artykuł 4 ustawy nr 39 przewiduje, że pomoc na rzecz

(4)

Pismem z dnia 5 czerwca 2000 r., zarejestrowanym dnia 9 czerwca 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje dodatkowe, o które zwrócono się do władz Włoch pismem z dnia 14 marca 2000 r.

gospodarstw rolnych, rolników indywidualnych lub zrzeszonych, jak również pozostałych podmiotów zajmujących się uprawą bergamot, udzielana jest na podstawie powierzchni uprawnej oraz ilości bergamot rzeczywiście dostarczonych. Szczegółowe warunki oraz procedury związane z udzielaniem pomocy zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Polityki Rolnej i Leśnej, po konsultacji z władzami regionu Kalabrii, konsorcjum bergamot, najbardziej reprezentatywnych organizacji branżowych, ośrodka badań cytrusów i ich produktów pochodnych Reggio Calabria oraz Instytutu Badawczego ds. Cytrusów Acireale. Przewidywany budżet przeznaczony na sfinansowanie pomocy wynosi 2 miliardy ITL (1 032 914 EUR).

(5)

Po przeanalizowaniu tych informacji, służby Komisji zwróciły się do władz Włoch o dalsze informacje, pismem z dnia 28 czerwca 2000 r.

(1)

Dz.U. C 380 z 30.12.2000, str. 2.

23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

III.

L 85/23

(11) Artykuł 6 ust. 1 i 2 ustawy nr 39 przewiduje pomoc na

realizację planów mających na celu:

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZEWIDZIANEGO W ART. 88 UST. 2 TRAKTATU

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L85 - 36 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz dwóch liniowców pasażerskich dla rozwoju Polinezji Francuskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2731) (1)

  • Dz. U. L85 - 1 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1814) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.