Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz dwóch liniowców pasażerskich dla rozwoju Polinezji Francuskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2731) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 36

Strona 1 z 6
L 85/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2005 r.

23.3.2006

dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz dwóch liniowców pasażerskich dla rozwoju Polinezji Francuskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2731)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/219/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


(5)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja poprosiła zainteresowane strony o przesyłanie uwag dotyczących danej pomocy. Komisja otrzymała uwagi jednej z zainteresowanych stron. Przekazała je z prośbą o ustosunkowanie się Francji, której władze odpowiedziały pismem z dnia 15 września 2003 r. Komisja otrzymała ponadto od Francji odrębne pisma, datowane odpowiednio na 11. czerwca i 13. października 2003 r., 10 lutego, 24. marca i 3. czerwca 2004 r. oraz 10 maja 2005 r.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (1), po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie ze wspomnianymi artykułami (2) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

PROCEDURA

(6)

(7)

I.

(1)

Komisja zatwierdziła w swojej decyzji 1999/719/WE (3), pomoc rozwojową przeznaczoną na budowę dwóch liniowców, R3 i R4. Pomoc tę zatwierdzono, pod warunkiem że obie jednostki będą wykorzystywane wyłącznie w Polinezji Francuskiej przez okres co najmniej pięciu lat.

Dwa niemalże identyczne liniowce pasażerskie R3 i R4, dostarczone odpowiednio w maju i we wrześniu 1999 r., zostały zbudowane w stoczni Chantiers de l’Atlantique z siedzibą we Francji. Spełniały one warunki udzielenia francuskiej pomocy rozwojowej, jako że miały posłużyć wsparciu rozwoju turystyki w Polinezji Francuskiej, a więc regionie objętym pomocą rozwojową zgodnie z zasadami OECD oraz Wspólnoty w odniesieniu do przemysłu stoczniowego. Pierwotnymi właścicielami liniowców R3 i R4 byli francuscy inwestorzy prywatni. Skorzystali oni z prawa do ulgi finansowej z tytułu poczynionej w nie inwestycji, zgodnie z systemem pomocy fiskalnej na rzecz inwestycji we francuskich departamentach i terytoriach zamorskich wprowadzonym „ustawą Ponsa” (5). W decyzji Komisji 1999/719/WE element pomocy oszacowano na 41,6 % wartości liniowców. W ramach systemu pomocy opartego na ustawie Ponsa właściciele liniowców R3 i R4 zobowiązali się wydzierżawić je firmie Renaissance Financial na pięć lat po

(8)

(2)

Pismem z dnia 3 października 2002 r. Francja powiadomiła Komisję o udzieleniu przez władze francuskie zgody na eksploatację liniowców w pewnej mierze poza terytorium Polinezji Francuskiej.

(3)

Pismem z dnia 2 kwietnia 2003 r. Komisja poinformowała Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do tego środka pomocy.

(9)

(1) (2) (3)

Dz.U. L 202 z 18.7.1998, str. 1. Dz.U. C 105 z 1.5.2003, str. 30. Dz.U. L 292 z 13.11.1999, str. 23.

(4) (5)

Patrz: przypis 2. Francuska ustawa z dnia 11 lipca 1986 r. z późniejszymi zmianami, o inwestycjach produktywnych w departamentach i terytoriach zamorskich („Loi Pons”).

23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/37

korzystnej cenie, a następnie po upływie tego okresu sprzedać je tejże firmie po cenie niższej od rynkowej.

(10) Pomoc na rzecz armatora miała zatem zostać udzielona

za pośrednictwem właścicieli, zarówno w rozliczeniu rocznym, jak i w formie jednorazowej korzyści po upływie pięcioletniego okresu użytkowania. W myśl decyzji 1999/719/WE pomoc zatwierdzono, pod warunkiem że – celem zapewnienia jej charakteru „rozwojowego” – obie jednostki miały być użytkowane wyłącznie w Polinezji Francuskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Ten warunek dotyczący użytkowania liniowców wygasał odpowiednio w maju i we wrześniu 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 85 POZ 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L85 - 22 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów pochodnych w Kalabrii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1814)

  • Dz. U. L85 - 1 z 200623.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/DANMARK (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1814) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.