Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4204) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20

Strona 1 z 3
L 86/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4204)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/238/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1995, 1996 i 1997, które miały zostać przekazane MDPA przez EMC w postaci zwiększenia kapitału.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W dniu 7 grudnia 1998 r. władze francuskie zgłosiły trzy nowe dotacje kapitałowe w wysokości 42 mln EUR każda, które miały zostać przyznane EMC w latach 1998, 1999 i 2000 i przekazane MDPA. Według Francji środki te miały tym razem stanowić rekompensatę dla MDPA za pewne koszty społeczne i koszty związane z ochroną środowiska, poniesione w związku z zamknięciem przedsiębiorstwa.

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie ze wspomnianymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1)

W 1994 r. Komisja zatwierdziła dotację kapitałową państwa francuskiego na rzecz przedsiębiorstwa Entreprise Minière et Chimique (zwanego dalej „EMC”) w wysokości 76 mln EUR, którą EMC miało przekazać przedsiębiorstwu Mines de Potasses d’Alsace (zwanemu dalej „MDPA”) w postaci zwiększenia kapitału. W swojej decyzji (2) Komisja uznała wspomniany środek za zgodny ze wspólnym rynkiem, ponieważ miał on zrównoważyć dodatkowe koszty utrzymania emerytów (dopłaty do ogrzewania, czynszu, emerytura pomostowa i odprawa), ponoszone przez MDPA z uwagi na szczególny status prawny górników (3).

Dodatkowe informacje przekazane przez Francję Komisji w dniu 22 stycznia 1999 r. wykazały, że oprócz przekazania pomocy przyznanej przez Francję EMC co roku, począwszy od 1995 r., dokonywało zwiększenia kapitału MDPA. Pismem z dnia 14 marca 2000 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że część pomocy zgłoszonej w 1998 r. została już przyznana przedsiębiorstwu. W swojej odpowiedzi z dnia 10 kwietnia 2000 r. Komisja oświadczyła, że wspomniana pomoc winna zostać uznana za niezgodną z prawem.

(5)

Pismem z dnia 10 października 2000 r. Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu w odniesieniu do wspomnianych środków pomocy. Decyzję tę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (5). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag dotyczących omawianej pomocy.

(2)

W 1996 r. Komisja zatwierdziła (4) z tych samych powodów trzy dotacje kapitałowe państwa francuskiego na rzecz EMC w wysokości 38 mln EUR każda na lata

(6)

(1) Dz.U. C 37 z 3.2.2001, str. 22. (2) Dz.U. C 196 z 19.7.1994, str. 5. (3) Ustanowiony dekretem nr 46-1433 z dnia 14 czerwca 1948 r. w sprawie statusu pracowników kopalni węgla i podobnych. (4) Dz.U. C 168 z 12.6.1996, str. 11.

Komisja otrzymała uwagi władz francuskich w dniach 28 listopada 2000 r., 21 i 23 marca 2001 r. W dniu 2 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie pomiędzy władzami francuskimi i przedstawicielami Komisji. Francja przekazała Komisji informacje w pismach z dnia 8 lutego 2005 r. i dnia 23 września 2005 r.

(5) Dz.U. C 37 z 3.2.2001, str. 22.

24.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/21

2. OPIS ŚRODKÓW

2.1. Beneficjent

(7)

czeństwa oraz ich przekazanie. Po zakończeniu tego etapu, przewidzianego na koniec 2009 r., MDPA zostanie rozwiązana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 19 z 200624.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L86 - 18 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L86 - 17 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L86 - 16 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L86 - 15 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L86 - 12 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L86 - 8 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 4 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L86 - 3 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L86 - 1 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.