Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych (1)

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 4

Strona 1 z 2
L 86/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9 lit. d),


Wnioskodawca ubiegał się o dopuszczenie żelaza, manganu, miedzi i cynku w postaci schelatowanej przez syntetyczną glicynę. Użycie postaci schelatowanych może rozwiązać niektóre problemy absorpcji, które pojawiają się w przypadku użycia innych postaci. Dopuszczono podobny produkt z aminokwasami uzyskanymi z białka sojowego. Jednakże w przedmiotowym wniosku o dopuszczenie pierwiastki śladowe są schelatowane przez syntentyczną glicynę, dlatego wymaga on osobnego dopuszczenia.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(6)

Wnioskodawca przedłożył dokumentację wspierającą użycie żelaza, manganu, miedzi i cynku w postaci schelatowanej przez syntetyczną glicynę w paszach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt.

Komisja poprosiła Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o ocenę odpowiednich danych uzasadniających wniosek o dopuszczenie. W odpowiedzi na zapytanie, w dniu 29 listopada 2005 r. Urząd przyjął opinię w sprawie użycia żelaza, manganu, miedzi i cynku w postaci schelatowanej przez syntetyczną glicynę w paszach.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków do pasz, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(8)

Opinia Urzędu wykazuje, że spełnione zostały warunki określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym żelazo, mangan, miedź i cynk w postaci schelatowanej przez syntetyczną glicynę powinny zostać dopuszczone do użytku.

(3)

Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

Artykuł 1 Preparaty należące do grupy „związków pierwiastków śladowych”, określone w załączniku, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

24.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/5

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 20 z 200624.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4204) (1)

 • Dz. U. L86 - 19 z 200624.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L86 - 18 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L86 - 17 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L86 - 16 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L86 - 15 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L86 - 12 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L86 - 8 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 3 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L86 - 1 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.