Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 16

Strona 1 z 31
L 88/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/239/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH -


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust.1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1), oraz po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Dnia 16 listopada 1998 r. oraz dnia 24 marca 1999 r. Komisja otrzymała skargi od konkurencyjnych przedsiębiorstw dotyczące prawdopodobnego nadużycia pomocy państwa przyznanej rzekomo przez kraj związkowy Turyngię na rzecz przedsiębiorstw Kahla Porzellan GmbH (zwanego dalej Kahla I) oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (zwanego dalej Kahla II) pochodzących z Turyngii, Niemcy. Dnia 15 listopada 2000 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w związku z przyznaniem tym przedsiębiorstwom pomocy ad hoc, które zostało poprzedzone bogatą korespondencją i spotkaniami z przedstawicielami Niemiec. Niemcy zostały jednocześnie wezwane do przekazania odpowiednich informacji, aby możliwe było stwierdzenie, czy niektóre środki pomocy są zgodne z zatwierdzonymi programami pomocy, na podstawie których zostały rzekomo przyznane. Decyzję Komisji o wszczęciu postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat przedmiotowej pomocy. Dnia 31 lipca 2001 r. do Komisji wpłynęły uwagi przedsiębiorstwa Kahla II, które przekazano Niemcom w piśmie z dnia 7 sierpnia 2001 r.

(2)

(3)

(1) Dz. U. C 185 z 30.6.2001, str. 45 i Dz. U. C 26 z 30.1.2002, str. 19. (2) Dz. U. C 185 z 30.6.2001, str. 45.

25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/17

(4)

Dnia 26 marca 2001 r. Niemcy odpowiedziały na wezwanie Komisji do przedstawienia uwag, przekazały informacje dotyczące pomocy i poinformowały Komisję o dalszej pomocy przyznanej przedsiębiorstwu, która nie została wcześniej zgłoszona. W dniu 28 maja 2001 r. Komisja zażądała przedstawienia dodatkowych informacji, które wpłynęły dnia 31 czerwca 2001 r. Informacje uzupełniające przekazano ponadto dnia 9 sierpnia 2001 r. W piśmie z dnia 30 listopada 2001 r. Komisja poinformowała Niemcy o rozszerzeniu zakresu postępowania prowadzonego na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE o pomoc niezgodną z zatwierdzonymi programami pomocy, na podstawie których została ona rzekomo przyznana, a także o pomoc, która nie została odpowiednio wcześniej zgłoszona Komisji. Sprawa została omówiona szczegółowo w trakcie spotkania z przedstawicielami Niemiec i przedsiębiorstwa w dniu 10 grudnia 2001 r. Decyzję Komisji o rozszerzeniu postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat przedmiotowej pomocy. Komisja otrzymała uwagi od beneficjenta pomocy (Kahla II). Uwagi przekazano Niemcom w piśmie z dnia 6 marca 2002 r. oraz umożliwiono im przedstawienie uwag w przedmiotowej kwestii. Dnia 30 stycznia Niemcy odpowiedziały na decyzję Komisji w sprawie rozszerzenia formalnego postępowania wyjaśniającego oraz przekazały szczegółowe informacje. W piśmie z dnia 30 kwietnia 2002 r. zwrócono się o dodatkowe informacje. Niemcy odpowiedziały w piśmie z dnia 29 maja 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.