Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 63

25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/63

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/241/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa. Artykuł 2 Państwa członkowskie zabraniają o których mowa w art. 1. Artykuł 3 Decyzja 97/517/WE zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. przywozu produktów,

Decyzja Komisji 95/517/WE z dnia 1 sierpnia 1997 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana. Inspekcje przeprowadzone przez Wspólnotę na Madagaskarze wykazały, że istnieją poważne niedociągnięcia w odniesieniu do infrastruktury i higieny w zakładach mięsnych i nie ma wystarczających gwarancji skuteczności kontroli przeprowadzanych przez właściwe władze. Zarządzanie zdrowiem zwierząt na Madagaskarze wykazuje poważne niedociągnięcia i niestosowanie reguł wspólnotowych. Istnieje potencjalne ryzyko zagrożenia zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i przetwarzania produktów zwierzęcych w tym kraju, z wyłączeniem produktów rybołówstwa. Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa, nie powinien zostać dopuszczony, dopóki nie zostaną udzielone gwarancje, że nie występuje już ryzyko.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisj

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 214 z 6.8.1997, str. 54. Decyzja zmieniona decyzją 97/553/WE (Dz.U. L 228 z 19.8.1997, str. 31). (3) Patrz: załącznik I.

L 88/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2006

ZAŁĄCZNIK I Uchylona decyzja i jej zmiana

Decyzja Komisji 97/517/WE (Dz.U. L 214 z 6.8.1997, str. 54) Decyzja Komisji 97/553/WE (Dz.U. L 228 z 19.8.1997, str. 31) Jedynie gdy dotyczy odesłania do decyzji 97/517/WE w art. 1

ZAŁĄCZNIK II Tabela korelacji

Decyzja 97/517/WE Niniejsza decyzja

Artykuł 1 Artykuł 2 akapit pierwszy Artykuł 2 akapit drugi Artykuł 3 — Artykuł 4 Artykuł 5 — —

Artykuł 1 Artykuł 2 — — Artykuł 3 — Artykuł 4 Załącznik I Załącznik II

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.