Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 65

Tytuł:

Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 65

Strona 1 z 3
25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/65

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)


Dnia 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęła rezolucję nr 1540 (2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia uznaje się za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wdrożenie postanowień tej rezolucji przyczynia się do wprowadzania w życie BTWC. Dnia 1 czerwca 2004 r. Rada przyjęła deklarację poparcia dla inicjatywy dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Unia Europejska uważa Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC) za najważniejszy element międzynarodowego systemu nierozprzestrzeniania broni oraz rozbrojenia, a także za podstawę dążeń do zapobiegania produkcji środków biologicznych i toksyn oraz wykorzystywaniu ich jako broni. Ponadto Unia Europejska potwierdza swe zaangażowanie na rzecz opracowania środków pozwalających kontrolować stosowanie się do BTWC w dłuższym okresie. Dnia 17 maja 1999 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 1999/346/WPZiB odnoszące się do postępu w sprawie prawnie wiążącego Protokolu w celu wzmocnienia przestrzegania BTWC (1), a dnia 25 czerwca 1996 r. – wspólne stanowisko 96/408/WPZiB dotyczące przygotowań do czwartej konferencji przeglądowej na temat BTWC (2). Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (3). W ramach tego wspólnego stanowiska BTWC została uwzględniona jako jedna z tych umów wielostronnych. Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której cele obejmują między innymi wzmocnienie BTWC, dalszą refleksję nad sposobami kontroli stosowania się do niej, wspieranie wprowadzania w życie BTWC na szczeblu krajowym, także poprzez przepisy karne, a także zapewnienie powszechniejszego stosowania się do niej.

(7)

(2)

Dnia 14 listopada 2002 r. państwa strony BTWC osiągnęły porozumienie w sprawie zorganizowania trzech tygodniowych posiedzeń państw stron; pierwsze z tych posiedzeń miało odbyć się w 2003 r., a ostatnie najpóźniej w roku 2006, kiedy odbędzie się szósta konferencja przeglądowa. Każde posiedzenie państw stron miało być poprzedzone dwutygodniowym przygotowawczym spotkaniem ekspertów, a wynik ich prac ma zostać omówiony podczas szóstej konferencji przeglądowej, podczas której podjęta zostanie decyzja o dalszych działaniach. Państwa strony postanowiły, że szósta konferencja przeglądowa odbędzie się w Genewie w 2006 r. i poprzedzą ją prace komitetu przygotowawczego.

(8)

(3)

(4)

Dnia 13 grudnia 1982 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję (A/RES/37/98) w sprawie broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej), zobowiązującą Sekretarza Generalnego ONZ do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie przekazywanych mu informacji, które dotyczą działań mogących stanowić pogwałcenie Protokołu genewskiego z 1925 r. Dnia 26 sierpnia 1988 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 620, która między innymi zachęca Sekretarza Generalnego do niezwłocznego przeprowadzania dochodzeń w przypadku domniemanego użycia broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) lub toksycznej, które może stanowić pogwałcenie Protokołu genewskiego z 1925 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.