Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68 - Strona 3

Strona 3 z 4

2. Opis projektu Pilotażowy projekt został rozpoczęty w listopadzie 2005 r. w celu zbadania technicznych opcji dostępnych w wybranych państwach sygnatariuszach we wszystkich regionach dla nadawania przez Internet (web-casting) i konferencji internetowych (web-conferencing), jak również szkoleń z wykorzystaniem komputera. Na podstawie wyników tego pilotażowego etapu, w którym szczególna uwaga zostanie zwrócona na różne środowiska technologiczne, w których powinny być wykorzystywane metody e-szkoleń, zostanie rozwinięta metodologia, infrastruktura techniczna i istota działań tworzenia możliwości. Projekt obejmie rozwój i realizację tworzenia możliwości na podstawie następującej idei: — Szkolenia z wykorzystaniem komputera/samodzielna nauka (CBT) Szkolenia z wykorzystaniem komputera/samodzielna nauka umożliwiają upoważnionemu użytkownikowi pewną interaktywność i stałą dostępność modułów szkoleniowych. CBT wymaga długiego czasu opracowania, ponieważ opis scenariusza (story board) powinien być opracowany, wielokrotnie przejrzany, sprawdzony i zweryfikowany, zanim zostanie przedstawiony słuchaczom. Jeśli materiał nauczania nie zmienia się bardzo, może być to skuteczna metoda konsekwentnego dostarczania materiału szkoleniowego szerokiemu gronu odbiorców. Przykładowo personel krajowych centrów danych (NDCs) potrzebuje podstawowego zaznajomienia się z koncepcjami i z narzędziami stosowanymi w tymczasowym sekretariacie technicznym Komisji Przygotowawczej CTBTO. Trzeba będzie przeszkolić dużą liczbę uczestników działań związanych z przeprowadzaniem kontroli na miejscu (zintegrowane doświadczenie w terenie 2008). Po etapie pilotażowym, który finansowany jest z dobrowolnych dwustronnych wkładów, projekt będzie realizowany w dwóch etapach w następujący sposób: — Etap 1: Opracowanie prototypu systemu e-uczenia i rozpoczęcie opracowywania narzędzi (courseware) Wyniki etapu pilotażowego powinny pozwolić na określenie idei, która odpowiada różnorodnym potrzebom potencjalnych odbiorców w znaczeniu technicznym i merytorycznym. Prototypowe moduły szkoleń z wykorzystaniem komputerów zostaną rozwinięte i przetestowane. Elementy, które należy uwzględnić w przypadku uczenia się na odległość, obejmują: — moduły szkoleniowe online dla elementów systemowych, — pakiety szkoleniowe i wykłady przedstawiające informacje statyczne i procesy dojrzałe,


25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/71

— dostarczenie materiału szkoleniowego, w tym dokumentacji technicznej i politycznej dostępnej na stronie internetowej, — systemy testowania, w których operatorzy stacji mogą przeprowadzać próby związane z rutynowymi procedurami utrzymania, — praktyczne szkolenie w zakresie programu Geotool w formie seminarium. Może być to część szkolenia przygotowawczego dla bardziej wyspecjalizowanego kursu szkoleniowego, — moduły cyklu szkoleniowego dla uczestników działania związanego z przeprowadzaniem kontroli na miejscu w formie zintegrowanego ćwiczenia w terenie. — Etap 2: Pełna realizacja narzędzi (courseware) W drugim etapie rozwinięte i zrealizowane zostaną wszystkie pozostałe moduły szkoleń z wykorzystaniem komputerów. Rozwinięcie treści pewnych modułów zostanie zlecone instytucjom partnerskim w państwach sygnatariuszach CTBT, które przyczyniły się w zasadniczy sposób do rozwinięcia technik i procedur stosowanych w Komisji Przygotowawczej CTBTO. Moduły rozwinięte w etapie 2 skorzystają z doświadczeń uzyskanych podczas rozwoju prototypów w etapie 1. Podczas etapu rozwoju i realizacji przewidywana jest dogłębna ocena mająca na celu dopracowanie metodologii i technik wykorzystywanych w związku z różnymi potrzebami ewentualnych użytkowników. W tym celu do obecnie prowadzonych działań związanych z oceną szkoleń i tworzenia możliwości przez Komisję Przygotowawczą CTBTO dodany zostanie specjalny mechanizm oceny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.