Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 73

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 73

25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/73

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest umożliwienie Unii Europejskiej uczestnictwa w procesie jak najszybszego zakończenia projektu LWR oraz likwidacji KEDO w sposób zorganizowany przed końcem 2006 r. Artykuł 2 1. W kwestiach wykraczających poza kompetencje Euratomu stanowisko w zarządzie KEDO jest określane przez Radę i wyrażane przez Prezydencję. 2. Prezydencja jest więc mocno zaangażowana w prace zarządu KEDO i jest niezwłocznie informowana o każdej kwestii dotyczącej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która musi być przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń zarządu. 3. Na mocy uprawnienia nadanego przez Prezydencję wspieraną przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, Komisja, regularnie i w miarę potrzeby przekazuje Radzie sprawozdania. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r. do momentu likwidacji KEDO lub do dnia 31 grudnia 2006 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


Unia Europejska, na podstawie wspólnego stanowiska 2001/869/WPZiB (1), uczestniczy w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO), by przyczynić się do znalezienia ogólnego rozwiązania kwestii nierozprzestrzeniania broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim. Strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przyjęta przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r., przywiązuje szczególną wagę do stosowania się przez wszystkie strony do postanowień Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Poprzez udział w KEDO Unia Europejska dokonuje wkładu w osiągnięcie stojącego przed nią celu polegającego na znalezieniu ogólnego rozwiązania kwestii rozprzestrzeniania broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim zgodnie z celami rozmów sześciostronnych. Pomiędzy członkami zarządu KEDO panuje zgoda co do jak najszybszego zakończenia projektu dotyczącego reaktora na lekką wodę KEDO (dalej zwanego „projektem LWR”) i likwidacji KEDO w sposób systematyczny przed końcem 2006 r. W tym celu Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) wynegocjowała odnowienie członkostwa w KEDO, mając na względzie w szczególności cel polegający na wsparciu zakończenia projektu LWR i likwidacji KEDO. Powinny być utrzymane istniejące szczegółowe ustalenia dotyczące reprezentacji Unii Europejskiej w zarządzie KEDO. W związku z powyższym Rada i Komisja zgodziły się, że w przypadku gdy zarząd KEDO miałby zajmować się kwestią pozostającą poza zakresem kompetencji Euratomu, zajęcie stanowiska w takich sprawach powinno należeć do Prezydencji Rady. Wspólne stanowisko 2001/869/WPZiB wygasło w dniu 31 grudnia 2005 r. i powinno zostać zastąpione nowym,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

(7)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 325, 8.12.2001, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.