Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 9

Strona 1 z 2
25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/9

DYREKTYWA KOMISJI 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

należy już uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c),

Włochy dostarczyły informacje, z których wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych częściach ich terytorium. Tych części terytorium Włoch nie należy już zatem uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(6)

po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi,

Litwa dostarczyła informacje, z których wynika, że wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka występuje obecnie na jej terytorium. Litwy nie należy już zatem uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić właściwe załączniki do dyrektywy 2000/29/WE.

(1)

Dyrektywa nr 2000/29/WE ustanawia środki ochronne przeciwko wprowadzaniu do państw członkowskich z innych państw członkowskich lub państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. Ustanawia ona również określone strefy uznawane za strefy chronione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Z informacji przekazanych przez Portugalię wynika, że Bemisia tabaci Genn. (europejskie populacje) występuje obecnie w regionie Alentejo i w niektórych gminach regionu Ribatejo e Oeste. Dlatego wspomnianych części terytorium Portugalii nie należy już uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do organizmów szkodliwych.

Artykuł 1 W załącznikach I–IV do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Z informacji dostarczonych przez Słowenię wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w regionach Gorenjska i Maribor. Regionów tych nie należy już zatem uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4)

Z informacji dostarczonych przez Słowację wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych gminach Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava i Trebišov. Gmin tych nie

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 maja 2006 r.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/14/WE (Dz.U. L 34 z 7.2.2006, str. 24).

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określają państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.