Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 845)

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 46

Strona 1 z 3
L 89/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 845) (2006/246/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(3)

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1552/89 zostało skodyfikowane przez rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000, należy wziąć pod uwagę, że odwołania do rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1552/89 zawarte w niektórych załącznikach do decyzji 97/245/WE, Euratom muszą zostać zmienione w celu zapewnienia jasności.

uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (1),

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wygasł dnia 23 lipca 2002 r. W związku z powyższym nie ma już opłat celnych, które należałoby ujmować jako środki własne na mocy ww. Traktatu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (2), w szczególności jego art. 6 ust. 4 akapit drugi,

(4)

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Środków Własnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 97/245/WE, Euratom (3) została przyjęta w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1355/96 (4) do rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (5). Decyzja 97/245/WE ustanowiła ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnot.

Należy uwzględnić zmiany wprowadzone na mocy decyzji 2000/597/WE, Euratom, która zastąpiła decyzję Rady 94/728/WE, Euratom (6), w szczególności dostosowanie odsetka zatrzymywanego na pokrycie kosztów poboru tak zwanych tradycyjnych środków własnych. Na mocy decyzji 2000/597/WE, Euratom wprowadzono nowy 25 % odsetek zatrzymywany na poczet kosztów poboru, nieodnoszący się do kwot, które powinny były zostać udostępnione przed dniem 28 lutego 2001 r., a z których państwa członkowskie będą nadal zatrzymywać 10 % na poczet kosztów poboru.

(5)

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42. (2) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2028/2004 (Dz.U. L 352 z 27.11.2004, str. 1). 3) Dz.U. L 97 z 12.4.1997, str. 12. Decyzja zmieniona decyzją ( nr 2002/235/WE (Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 61). (4) Dz.U. L 175 z 13.7.1996, str. 3. (5) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 1.

Należy uwzględnić nowe zobowiązania w zakresie przekazywania informacji wprowadzone do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 na mocy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2028/2004. Wraz z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym za dany rok państwa członkowskie przekazują szacunkowe obliczenie całkowitej kwoty należności, których odzyskanie jest mało prawdopodobne, wykazanych na odrębnym rachunku na dzień 31 grudnia danego roku. Państwa członkowskie muszą ująć w załączniku do sprawozdania kwartalnego odrębnego rachunku kwoty, których nieściągalność stwierdzono, lub kwoty uznawane za nieściągalne.

(6) Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 9.

28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/47

(6)

Należy zatem skorzystać z doświadczeń nabytych przez państwa członkowskie przy przekazywaniu sprawozdań określonych w art. 6 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 i zapewnienia lepszej prezentacji wykorzystywanych w tym celu formularzy. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/245/WE, Euratom. Należy przewidzieć odpowiednie terminy wprowadzenia składania zmienionych sprawozdań,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 56 z 200628.3.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/3)

 • Dz. U. L89 - 52 z 200628.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu z Bułgarii w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków w tym państwie trzecim (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 890) (1)

 • Dz. U. L89 - 45 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 30 z 200628.3.2006

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 28 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 26 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L89 - 24 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L89 - 22 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L89 - 20 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L89 - 11 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002

 • Dz. U. L89 - 6 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2006 z dnia 27 marca 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L89 - 3 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L89 - 1 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.