Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 11

Strona 1 z 5
29.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2006/249/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


Pismem z dnia 24 kwietnia 2002 r., Komisja poinformowała Włochy o decyzji o wszczęciu procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE w kwestii wyżej wymienionej pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (1) z dnia 18 czerwca 2002 r. Komisja zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowej pomocy/przedmiotowego środka pomocy. Komisja nie otrzymała uwag dotyczących przedmiotowej pomocy od zainteresowanych stron trzecich. Pismem z dnia 25 czerwca 2002 r., zarejestrowanym dnia 27 czerwca 2002 r., Włochy przekazały Komisji dodatkowe informacje dotyczące planowanego środka.

II. OPIS

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag, zgodnie z wyżej wymienionym artykułem,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 27 lipca 2001 r., zarejestrowanym dnia 1 sierpnia 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej powiadomiło Komisję o pomocy przeznaczonej na zakup wyposażenia służącego zagwarantowaniu pochodzenia i jakości wołowiny.

(7)

Tytuł Pomoc na zakup wyposażenia służącego zagwarantowaniu pochodzenia i jakości wołowiny. Kwota pomocy

(8)

(2)

W pismach datowanych, odpowiednio, dnia 15 października 2001 r. (zarejestrowanym dnia 16 października 2001 r.) i 26 lutego 2002 r. (zarejestrowanym dnia 27 lutego 2002 r.), Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje uzupełniające, o które zwrócono się do władz włoskich w pismach z dnia 12 września 2001 r. i 28 listopada 2001 r.

Kwota przewidziana na rzecz środka pomocy wynosi 103 291,38 EUR (równowartość 200 mln ITL) pochodzi ze środków Izby Handlowej w Brescia.

(1) Dz.U. C 145 z 18.6.2002, str. 2.

L 91/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2006

Czas trwania

(9)

(15)

Dotacja nie podlega kumulacji z inną pomocą przyznaną przez państwo lub inne organy publiczne. Wnioski o dotacje złożone przed datą publikacji zaproszenia do wyrażania zainteresowania nie będą dopuszczone do możliwości korzystania z pomocy. Ponadto, przyznanie pomocy zależy od jej zatwierdzenia przez Komisję.

III. WSZCZĘCIE PROCEDURY, O KTÓREJ MOWA W ART. 88 UST. 2 TRAKTATU WE

Do końca 2001 r.

(16)

Beneficjenci

(10)

Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, zatrudniających maksymalnie 20 osób, których zarejestrowana siedziba oraz siedziba operacyjna znajduje się na obszarze prowincji Brescia, oraz które nie prowadzą postępowania spornego z zakładami ubezpieczeń społecznych, nie zalegają z opłatą składek na rzecz Izby Handlowej, a także nie podlegają zarządowi przymusowemu i nie znajdują się na etapie ugody z wierzycielami lub w stanie upadłości. Opis pomocy

(17)

Komisja wszczęła procedurę, o której mowa w art. 88 ust. 2 traktatu, z uwagi na swoje wątpliwości dotyczące zgodności programu pomocy ze wspólnym rynkiem. Wątpliwości Komisji dotyczące zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem wzbudziły przede wszystkim pewne braki w informacjach przekazanych przez Włochy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 61 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

 • Dz. U. L91 - 49 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

 • Dz. U. L91 - 48 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 3 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.