Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 48

L 91/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/252/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

i chociaż mechanizm powstawania nowotworu nie jest znany, nie można wykluczyć, że jest on toksyczny również dla ludzi. JECFA uznał, że taki związek nie powinien być stosowany jako środek aromatyzujący. Acetamid nie jest zatem zgodny z ogólnymi kryteriami ustanowionymi w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2232/96 i powinien zostać wykreślony z rejestru.

(4)

Należy zatem 1999/217/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia procedurę dotyczącą ustalania zasad odnośnie do substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych. Rozporządzenie to przewiduje przyjęcie rejestru substancji aromatycznych („rejestru”), po notyfikacji przez państwa członkowskie wykazu substancji aromatycznych, które mogą być używane w lub na środkach spożywczych, sprzedawanych na ich terytorium i na podstawie dokładnej analizy tej notyfikacji przez Komisję. Rejestr ten został przyjęty decyzją Komisji 1999/217/WE (2). Ponadto rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia program oceny substancji aromatycznych w celu sprawdzenia, czy spełniają one ogólne kryteria użycia substancji aromatycznych, określone w Załączniku do wymienionego rozporządzenia. Podczas sześćdziesiątego piątego posiedzenia w dniach 7–16 czerwca 2005 r. Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) doszedł do wniosku, że acetamid (FL 16.047) jest substancją wyraźnie rakotwórczą w przypadku myszy i szczurów

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli skreśla się wiersz dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 16.047 (acetamid). Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 84 z 27.3.1999, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/389/WE (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 73).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 61 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

 • Dz. U. L91 - 49 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 11 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 3 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.