Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 61

Strona 1 z 2
29.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/61

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/254/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej ustanowiono w decyzji Komisji 95/483/WE z dnia 9 listopada 1995 r. określającej wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej (5).

(7)

W oczekiwaniu na spotkanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi należy przyjąć tymczasowe środki ochronne. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt powinien dokonać przeglądu niniejszej decyzji,

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Ze względu na handel żywymi świniami oraz niektórymi produktami wieprzowymi przypadki te mogą stanowić zagrożenie dla stad w pozostałych państwach członkowskich. Niemcy podjęły środki w ramach dyrektywy Rady 2001/89/WE (2) w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu żywymi świniami ustanowiono w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt, wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (3). Warunki zdrowotne dotyczące zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu nasieniem trzody chlewnej ustanowiono w dyrektywie Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (4).

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Bez uszczerbku dla środków wprowadzonych dyrektywą 2001/89/WE i w szczególności jej art. 9, 10 i 11 Niemcy dbają o to, by:

(3)

(4)

a) świnie nie były transportowane z i do gospodarstw, w których hodowane są świnie, zlokalizowanych na obszarach określonych w Załączniku;

(5)

b) transport świń przeznaczonych do uboju, pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami określonymi w Załączniku, do ubojni zlokalizowanych na tych obszarach oraz tranzyt świń przez te obszary był dozwolony wyłącznie na głównych drogach lub liniach kolejowych oraz zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami wydanymi przez właściwe organy w celu zapobieżenia bezpośrednim lub pośrednim kontaktom tych świń z innymi świniami podczas transportu.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

2. W ramach odstępstwa od ust. 1 lit. a) właściwe organy mogą zezwolić na transport świń bezpośrednio do ubojni zlokalizowanych na obszarze określonym w Załączniku, lub, w wyjątkowych przypadkach, do wyznaczonych ubojni poza tym obszarem Niemiec, w celu natychmiastowego uboju.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 49 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

 • Dz. U. L91 - 48 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 11 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 3 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.