Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 893) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 3

4.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/3

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 893)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/263/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

przyjęta w następstwie wystąpienia rzekomego pomoru drobiu w regionie administracyjnym Vratsa. Decyzja ta wstrzymuje przywóz żywego drobiu, ptactwa bezgrzebieniowego, hodowlanego i dzikiego ptactwa łownego, jaj wylęgowych, świeżego mięsa, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych otrzymanych z tych gatunków.

(3)

Dnia 23 stycznia 2006 r. Bułgaria potwierdziła wystąpienie rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym Blagoevgrad w Bułgarii. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Bułgarii w związku z rzekomym pomorem drobiu oraz fakt, że kraj ten zastosował niektóre środki zwalczania choroby i przesłał Komisji dalsze informacje dotyczące sytuacji choroby. W oparciu o te informacje można sądzić, że sytuacja w Bułgarii, z wyjątkiem regionów Vratsa i Blagoevgrad, pozostaje zadowalająca. Należy zatem ograniczyć wstrzymanie przywozu do tych regionów oraz przedłużyć okres stosowania decyzji 2005/648/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2005/648/WE. Aby umożliwić przywóz produktów mięsnych poddawanych obróbce cieplnej wystarczającej do unieszkodliwienia możliwego wirusa w mięsie, konieczne jest określenie wymaganej obróbki mięsa drobiowego w świadectwach zdrowia sporządzonych zgodnie z załącznikami III i IV do decyzji Komisji 2005/432/WE (4). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu oraz ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i wyrobami drobiowymi. Decyzja Komisji 2005/648/WE z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (3) została

(5)

(6)

(2)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 238 z 15.9.2005, str. 16.

(7)

(4) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3.

L 95/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

»Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2005/648/WE«”;

Artykuł 1 W decyzji 2005/648/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 datę „23 sierpnia 2006 r.” zastępuje się datą „23 stycznia 2007 r.”; 2) w art. 3 dodaje się ustępy w następującym brzmieniu: „4. Specjalna obróbka stosowana zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu jest określona w pkt 9.1 kolumna B świadectwa weterynaryjnego sporządzonego według wzoru zawartego w załączniku III do decyzji 2005/432/WE; do tego świadectwa dodaje się następujący wpis: »Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2005/648/WE«. 5. Specjalną obróbkę stosowaną zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu poświadcza się przez dodanie następującego wpisu do świadectwa weterynaryjnego sporządzonego według wzoru zawartego w załączniku IV do decyzji 2005/432/WE: 3) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Państwa członkowskie niezwłocznie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o tych środkach. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

4.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Okręg administracyjny Blagoevgrad Okręg administracyjny Vratsa”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 12 z 20064.4.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/109/WE z dnia 19 stycznia 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 47 z dnia 17.2.2006)

 • Dz. U. L95 - 9 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1107) (1)

 • Dz. U. L95 - 6 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 892) (1)

 • Dz. U. L95 - 1 z 20064.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.