Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 892) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 6

Strona 1 z 2
L 95/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 892)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/264/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Informacje przedstawione Komisji wykazują, że podejrzenie choroby po raz pierwszy wystąpiło w Rumunii dnia 22 listopada 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22, a także mając na uwadze, co następuje: Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu oraz ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywym drobiem i wyrobami drobiowymi. Rumunia powiadomiła Komisję o przypadkach wybuchu rzekomego pomoru drobiu na swoim terytorium. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty należy podjąć właściwe środki w odniesieniu do przywozu żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków pochodzących z Rumunii. Rumunia podała dodatkowe informacje na temat sytuacji związanej z chorobą oraz wystąpiła z wnioskiem o regionalizację w celu zawieszenia przywozu do Wspólnoty wyłącznie z regionów dotkniętych chorobą, ponieważ sytuacja w pozostałych częściach kraju wydaje się zadowalająca. Biorąc pod uwagę dostępne obecnie informacje, możliwe jest ograniczenie środków ochronnych do określonych regionów.


(9) (8) (6)

Biorąc pod uwagę okres inkubacji choroby, należy zawiesić przywóz do Wspólnoty z regionów Rumunii dotkniętych chorobą świeżego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz hodowlanych i dzikich ptaków łownych, przetworów mięsnych oraz wyrobów mięsnych składających się z mięsa tych gatunków lub zawierających takie mięso, otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi po dniu 1 października 2005 r.

(7)

(1)

Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz wyrobów mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (3) ustanawia wykaz państw trzecich lub ich części, które mogą otrzymać zezwolenie na przywóz do Wspólnoty wyrobów mięsnych, i ustanawia systemy obróbki uznane za skuteczne w unieszkodliwianiu danych czynników chorobotwórczych.

(2)

(3)

W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem wyrobów objętych dyrektywą 2005/432/WE, w zależności od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia i gatunków, z których otrzymano produkt, należy zastosować odpowiednią obróbkę. W związku z tym wydaje się stosowne utrzymanie zezwolenia na przywóz do Wspólnoty wyrobów drobiowych pochodzących z regionów Rumunii dotknętych chorobą i poddanych całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70 °C.

(4)

W celu umożliwienia przywozu wyrobów mięsnych poddanych obróbce cieplnej wystarczającej do unieszkodliwienia ewentualnego wirusa obecnego w mięsie, konieczne jest określenie wymaganej obróbki mięsa drobiowego w świadectwie zdrowia sporządzonym zgodnie z załącznikami III i IV do decyzji 2005/432/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 12 z 20064.4.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/109/WE z dnia 19 stycznia 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 47 z dnia 17.2.2006)

 • Dz. U. L95 - 9 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1107) (1)

 • Dz. U. L95 - 3 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 893) (1)

 • Dz. U. L95 - 1 z 20064.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.