Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1107) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 9

Strona 1 z 2
4.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1107)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/265/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, 3 i 6, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty, właściwe jest natychmiastowe wstrzymanie przywozu ze Szwajcarii żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych, żywych ptaków innych niż drób oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

(4)

Ponadto należy wstrzymać przywóz do Wspólnoty ze Szwajcarii świeżego mięsa z dzikich ptaków łownych oraz przywóz mięsa mielonego, wyrobów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso tych gatunków.

Należy utrzymać zezwolenie na niektóre produkty otrzymane z drobiu poddanego ubojowi przed dniem 1 lutego 2006 r., biorąc pod uwagę okres inkubacji choroby.

(6)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i produktami drobiowymi. Szwajcaria poinformowała Komisję o izolacji szczepu wirusa ptasiej grypy H5 pobranego z chorego osobnika wśród dzikich gatunków. W oczekiwaniu na określenie typu neuraminidazy (N) i wskaźnika zjadliwości, obraz kliniczny pozwala na podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(2)

Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz wyrobów mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (4) określa wykaz państw trzecich, które mogą otrzymać zezwolenie państw członkowskich na przywóz produktów mięsnych i ustanawia systemy obróbki uznane za skuteczne w unieszkodliwianiu danych czynników chorobotwórczych. W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych produktów, w zależności od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia i gatunków, z których otrzymano produkt, należy zastosować odpowiednią obróbkę. W związku z tym wydaje się stosowne utrzymanie zezwolenia na przywóz produktów mięsnych otrzymanych z dzikich ptaków łownych pochodzących ze Szwajcarii i poddanych całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70 °C.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 95 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 12 z 20064.4.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/109/WE z dnia 19 stycznia 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 47 z dnia 17.2.2006)

 • Dz. U. L95 - 6 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 892) (1)

 • Dz. U. L95 - 3 z 20064.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 893) (1)

 • Dz. U. L95 - 1 z 20064.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.