Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i uchylająca decyzję 2006/227/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1245) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 10

Strona 1 z 3
L 96/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i uchylająca decyzję 2006/227/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1245)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/266/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Izrael poinformował Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, 6 i 7,

Po dokonaniu zgłoszenia przez Izrael przyjęta została decyzja Komisji 2006/227/WE z dnia 17 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu (3).

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6,

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty należy wstrzymać przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych tych gatunków pochodzących z Izraela.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponieważ państwa członkowskie posiadają zezwolenie na przywóz trofeów myśliwskich i jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywóz tych produktów do Wspólnoty również powinien zostać wstrzymany ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt.

(6) (1)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia do Wspólnoty czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem i produktami drobiowymi.

(7)

Właściwe jest również wstrzymanie przywozu z Izraela do Wspólnoty świeżego mięsa drobiowego, świeżego mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz przywozu mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso tych gatunków, jak też niektórych innych produktów otrzymanych z ptaków.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Należy przewidzieć środki, które w zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą być stosowane w odniesieniu do części terytorium Izraela.

(3) Dz.U. L 81 z 18.3.2006, str. 43.

5.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/11

(8)

Należy utrzymać zezwolenie na niektóre produkty otrzymane z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz hodowlanych i dzikich ptaków łownych poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 15 lutego 2006 r., biorąc pod uwagę okres inkubacji choroby.

b) następujących produktów pochodzących z części terytorium Izraela wymienionych w części B Załącznika: i) świeżego mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych; ii) mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o którym mowa w ppkt i); iii) surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz hodowlanych i dzikich ptaków łownych; iv) jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi pochodzących od drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz niepasteryzowanych produktów z jaj otrzymanych z jaj tych gatunków; v) nieobrobionych trofeów z różnych ptaków; myśliwskich pochodzących

(9)

Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 14 z 20065.4.2006

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L96 - 9 z 20065.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L96 - 6 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L96 - 5 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L96 - 3 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego innego niż Estonia, Łotwa lub Litwa

 • Dz. U. L96 - 1 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.