Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2006-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 14

L 96/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/8/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2006/267/WPZiB)


KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

tylko tych państw członkowskich UE, które są członkami NATO lub stronami Partnerstwa dla Pokoju i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne porozumienia w sprawie bezpieczeństwa,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 ust. 3,

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik do decyzji BiH/1/2004 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK (1)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję BiH/1/2004 (1) dnia 21 września 2004 r. oraz decyzję BiH/3/2004 (2) dnia 29 września 2004 r.

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

— Albania

(2)

W następstwie zalecenia dowódcy operacji UE w sprawie wkładu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) wyraził zgodę na zalecenie Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa dopuszczenia wkładu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

— Argentyna — Bułgaria — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii — Chile

(3)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu ani wykonywaniu decyzji ani działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. W związku z powyższym Dania nie uczestniczy w finansowaniu operacji.

— Kanada — Maroko — Norwegia — Nowa Zelandia

(4)

W dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze przyjęła deklarację stwierdzającą, że porozumienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą

— Rumunia — Szwajcaria — Turcja”.

(1) Dz.U. L 324 z 27.10.2004, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją BiH/5/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 39). (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 64. Decyzja zmieniona decyzją BiH/5/2004.

5.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/15

Artykuł 2 Załącznik do decyzji BiH/3/2004 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1

— Norwegia — Nowa Zelandia — Rumunia — Szwajcaria — Turcja”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

— Albania — Argentyna — Bułgaria — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii — Chile — Kanada — Maroko

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

F. J. KUGLITSCH

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 96 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 10 z 20065.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i uchylająca decyzję 2006/227/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1245) (1)

 • Dz. U. L96 - 9 z 20065.4.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L96 - 6 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L96 - 5 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L96 - 3 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego innego niż Estonia, Łotwa lub Litwa

 • Dz. U. L96 - 1 z 20065.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.