Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2005/SC z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 2/2002/SC Stałego Komitetu Państw EFTA z dnia 30 maja 2002 r.

Data ogłoszenia:2006-04-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 80

Strona 1 z 3
L 98/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.4.2006

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 3/2005/SC z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 2/2002/SC Stałego Komitetu Państw EFTA z dnia 30 maja 2002 r.

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

Uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2002/SC z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, która niniejszym traci moc,


b) prywatności i wiarygodności osoby fizycznej, w szczególności zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym Państw EFTA odnoszącym się do ochrony danych osobowych;

Uznając fakt, że w interesie publicznym leży zapewnienie otwartego dostępu do dokumentów zgodnie z jasno określonym ramami prawnymi, przy uwzględnieniu mających zastosowanie przepisów krajowych,

2. Dokument nie zostaje udostępniony, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:

a) interesów gospodarczych osoby fizycznej lub prawnej, w tym własności intelektualnej,

Uwzględniając fakt, że podczas rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów zasada jawności będzie stosowana w możliwie najszerszym zakresie,

b) postępowania sądowego lub doradztwa prawnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

c) celu kontroli, dochodzenia czy audytu. Artykuł 1 Sekretariat EFTA upublicznia dokumenty wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji poprzez umieszczenie ich na swoich stronach internetowych. 3. Dostęp do sporządzonego przez instytucję do celów wewnętrznych dokumentu, który odnosi się do spraw, w przypadku których decyzja nie została podjęta, nie zostaje udzielony, jeśli ujawnienie takiego dokumentu naruszyłoby proces podejmowania decyzji.

Artykuł 2 1. Każdy może złożyć wniosek o dostęp do dokumentów związanych z EOG (zwanych dalej „dokumentami”), które zostały sporządzone albo otrzymane przez Sekretariat EFTA i znajdują się w posiadaniu Sekretariatu EFTA. 4. Dostęp do dokumentu zawierającego opinie do wykorzystania wewnętrznego jako część rozważań i konsultacji wstępnych nie zostaje udzielony nawet po podjęciu decyzji, jeśli ujawnienie takiego dokumentu naruszyłoby proces podejmowania decyzji.

2. Dostęp do dokumentów zostaje przyznany, jeśli nie mają zastosowania ograniczenia określone w poniższych artykułach. 5. W odniesieniu do dokumentów stron trzecich przekazanych Sekretariatowi EFTA, Sekretariat EFTA konsultuje się z daną stroną trzecią, aby stwierdzić, czy wyjątek określony w ust. 1 albo 2 ma zastosowanie, chyba że jest oczywiste, że dokument ten zostanie lub nie zostanie ujawniony.

Artykuł 3 1. Dokument nie zostaje udostępniony, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:

a) interesu publicznego w odniesieniu do: bezpieczeństwa publicznego, kwestii obronnych i wojskowych, stosunków międzynarodowych, finansowej, monetarnej czy gospodarczej polityki Państw EFTA,

6. W przypadkach uwzględnionych w ust. 2–4 powyżej dostęp zostaje mimo wszystko udzielony, w całości lub w części, jeśli Państwa EFTA zgadzają się co do tego, że za ujawnieniem przemawia interes publiczny.

6.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/81

Artykuł 4 Państwo EFTA może zażądać od Sekretariatu EFTA nieujawnienia dokumentów pochodzących od tego Państwa bez jego uprzedniej zgody.

się spodziewać decyzji. Wnioskodawca zostaje poinformowany o swoim prawie do przekazania wniosku do Stałego Komitetu Państw EFTA w przypadku, gdyby nie otrzymał odpowiedzi w rozsądnym terminie.

Artykuł 5 Jeśli wyjątki mają zastosowanie jedynie wobec części danego dokumentu, pozostałe części dokumentu zostają ujawnione.

5. W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy wnioskodawca może, w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi z Sekretariatu EFTA, przekazać wniosek do Stałego Komitetu Państw EFTA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 76 z 20066.4.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2002/SC z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA

 • Dz. U. L98 - 75 z 20066.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1260) (1)

 • Dz. U. L98 - 73 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L98 - 71 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L98 - 68 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L98 - 65 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L98 - 63 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach WE, wodach norweskich i wodach międzynarodowych I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L98 - 57 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L98 - 55 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L98 - 3 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2006 z dnia 23 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

 • Dz. U. L98 - 1 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.