Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/23

(18)

Pismem z dnia 19 grudnia 2002 r. władze szwedzkie odpowiedziały, że nie ma danych statystycznych dotyczących dochodów zawodowych rybaków uzyskiwanych tylko z tej działalności, tak więc w tej konkretnej kwestii władze nie mogą udzielić odpowiedzi.

którzy mogą korzystać z obecnego systemu ulg podatkowych (tzn. tymi, którzy spędzają noc poza domem), i tymi, którzy takiej możliwości nie mają (rybacy przybrzeżni/jeziorni), oraz aby dostosować obowiązujący system podatkowy do państw sąsiadujących.


Budżet

(19)

(23)

Według danych przedstawionych w zgłoszeniach, jeżeli miałby obowiązywać zgłoszony system, odbyłoby się to ze stratą dla szwedzkiego Skarbu Państwa w wysokości 34 400 000 SEK (3 822 222 EUR) w skali roku, tj. 18 200 000 SEK (2 022 222 EUR) tytułem straty krajowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz 16 200 000 SEK (1 800 000 EUR) tytułem ograniczenia przychodów każdego zainteresowanego regionu z podatku regionalnego.

Władze szwedzkie szacują, że z 2 000 czynnych zawodowo licencjonowanych rybaków 1 500 podejmuje rejsy połowowe, które oznaczają pobyt w nocy poza domem, a zatem 500 rybaków, którym obecnie nie przysługują ulgi podatkowe, skorzysta na proponowanym systemie.

(24)

(20)

W Szwecji jest około 3 000 zawodowych licencjonowanych rybaków, z czego około 2 000 jest obecnie czynnych zawodowo. W chwili wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego władze szwedzkie nie dysponowały danymi, które by pokazywały ilu z tych 2 000 czynnych zawodowo licencjonowanych rybaków podejmowało rejsy połowowe, które oznaczają pobyt w nocy poza domem. Stąd też, nie było możliwe oszacowanie, ilu rybaków może obecnie korzystać z istniejących ulg podatkowych dla rybaków.

W ramach obecnego systemu rybacy mogą odliczyć stałą kwotę z tytułu posiłków, drobnych wydatków i zakwaterowania. Jak wspomniano powyżej, władze szwedzkie twierdzą, iż wielu zawodowych rybaków w Szwecji wyrusza na długie rejsy połowowe, co w obecnym systemie ulg podatkowych ma skutek w postaci dużej ilości spraw dla organów podatkowych związanych z odliczeniami z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania wynikających z rejsów połowowych.

(25)

III. PODSTAWY WSZCZĘCIA FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO (26) (21)

Władze szwedzkie utrzymują, iż powinno się dopuścić proponowany system, gdyż zrównuje on pozycję podatkową tych zawodowych rybaków, którzy spędzają noc poza domem, i tych, którzy tego nie robią, w tym sensie, iż ponoszą oni podobne koszty, a zatem rzeczą uzasadnioną jest traktować obie grupy w ten sam sposób w odniesieniu do opodatkowania.

Komisja uznała, iż istniejący system ulg podatkowych obowiązuje na równi wszystkie sektory gospodarki, stąd też nie stanowi selektywnego instrumentu stawiającego sektor rybołówstwa w uprzywilejowanej pozycji, ale jest środkiem o charakterze ogólnym. Komisja uznała, że dopuszczając do sytuacji, w której przysługiwałaby ulga podatkowa bez wymaganego spędzenia przez rybaków nocy poza domem, system udostępniałby selektywny instrument stawiający sektor rybołówstwa w uprzywilejowanej pozycji, który byłby niedostępny dla innych sektorów. Przywilej ten wydawał się przysługiwać bez nakładania jakiegokolwiek obowiązku na jego beneficjentów. Stąd też wydaje się, że środek ten miałby na celu poprawę sytuacji przedsiębiorstw, zwiększenie ich płynności finansowej oraz skutkowałby zwiększeniem dochodów beneficjenta. Stanowiłby on zatem pomoc operacyjną i jako taki byłby niezgodny ze wspólnym rynkiem.

Władze szwedzkie twierdzą również, iż szczególny charakter wymagań stawianych zawodowym rybakom uzasadnia ten szczególny przepis podatkowy oraz iż ponieważ rybacy ci generalnie działają na małą skalę, uproszczenie systemu ulg ułatwi życie zarówno organom podatkowym jak i samym rybakom. Z tego też względu władze szwedzkie utrzymują, iż proponowana regulacja prawna jest niezbędna dla efektywności szwedzkiego systemu podatkowego i uzasadniona charakterem czy też ogólnymi zasadami szwedzkiego systemu podatkowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.