Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 4

Strona 4 z 6

(27)

IV. UWAGI WŁADZ SZWEDZKICH (22)

Według władz szwedzkich środek ten zaproponowano, aby zniwelować nierówności pomiędzy tymi rybakami,

W odniesieniu do budżetu władze szwedzkie utrzymują wreszcie, że wyliczenie strat dla szwedzkiego Skarbu Państwa jest niewłaściwe oraz że skutek tych strat powinno się uznać za marginalny. Twierdzą, iż istniejący system skutkuje deficytem w wysokości 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) oraz iż gdyby wszyscy zawodowi rybacy mieli skorzystać z nowego zgłoszonego systemu, deficyt ten wynosiłby jedynie 34 300 000 SEK (3 811 111 EUR). Ponadto, ponieważ system ten byłby niekorzystny dla niektórych rybaków, którzy obecnie korzystają z obowiązujących przepisów, uważa się, że około 500 rybaków nie skorzystałoby z proponowanego systemu i w dalszym ciągu stosowałoby istniejące przepisy.


L 99/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2006

(28)

Na tej podstawie władze szwedzkie wyliczyły, że wpływ na finanse publiczne za rok 2005 obliczonoby na 49 700 000 SEK (5 522 222 EUR), co jest równe 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) tytułem ulg w ramach istniejącego sytemu oraz 8 600 000 SEK (955 556 EUR) tytułem ulg w ramach proponowanego sytemu.

Jakkolwiek, dostarczenie takiego w gestii państwa członkowskiego.

uzasadnienia

leży

(34)

V. OCENA

Po pierwsze należy wyraźnie zaznaczyć, iż istniejący system ulg podatkowych stosowany jest na równi do wszystkich sektorów gospodarki. Nie stanowi on zatem selektywnej korzyści dla sektora rybołówstwa i tym samym nie jest on pomocą państwa ale ogólnym środkiem.

A. Istnienie pomocy państwa

(29)

(35)

Aby mówić o istnieniu pomocy państwa, środek musi przede wszystkim dawać beneficjentom korzyść, która zwalnia ich od obciążeń, które są normalnie ponoszone z ich budżetów. Korzyść może być zapewniona przez zmniejszenie obciążenia podatkowego na różne sposoby, w tym także przez zmniejszenie podstawy opodatkowania, co ma miejsce w przypadku niniejszego zgłoszonego systemu.

Przyznając ulgi podatkowe bez wymogu spędzenia przez rybaków nocy poza domem, zgłoszony system dawałby selektywną korzyść sektorowi rybołówstwa niedostępną innym sektorom. Stąd też system ten stanowi pomoc państwa.

B. Zgodność ze wspólnym rynkiem Artykuł 87 Traktatu WE

(36)

(30)

Po drugie, korzyść musi być przyznawana przez państwo bądź też ze środków państwowych. Strata przychodów podatkowych jest równoznaczna z wykorzystaniem środków państwowych w postaci wydatków fiskalnych. Tak jest również w przypadku niniejszego zgłoszonego systemu.

(37)

Ponieważ zgłoszony środek stanowi pomoc państwa, należy ustalić, czy pomoc taka jest zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy wyjątków określonych w art. 87 ust. 2 i 3.

(31)

Po trzecie, środek musi mieć wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi i zniekształcać bądź też grozić zniekształceniem konkurencji. Faworyzując dany sektor, pomoc w jakiejkolwiek postaci zniekształca bądź też grozi zniekształceniem konkurencji. Ma to wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, gdy omawiany sektor prowadzi działalność gospodarczą uwzględniającą wymianę handlową pomiędzy tymi państwami, co ma miejsce w przypadku sektora rybołówstwa.

Żaden z wyjątków przewidzianych w art. 87 ust. 2 Traktatu WE nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż reforma systemu podatkowego nie stawia sobie celów wymienionych w tychże przepisach.

(38)

Podobnie, wyjątki przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. a), b) lub d) Traktatu WE nie mają zastosowania, gdyż pomoc nie jest adresowana do regionu, w którym poziom życia jest niezwykle niski oraz w którym jest duży odsetek osób bezrobotnych. Nie ma ona na celu promowanie realizacji ważnego dla wspólnego interesu europejskiego projektu ani też zaradzenie poważnemu zakłóceniu w gospodarce szwedzkiej. Jej celem nie jest również promocja ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.