Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 5

Strona 5 z 6

(32)

Fakt, iż dany środek bardziej dostosowuje obciążenia w omawianym sektorze do obciążeń ponoszonych przez konkurentów w innych państwach członkowskich, nie zmienia tego, że stanowi on pomoc (1).

(39)

(33)

Wreszcie, środek musi być szczegółowy lub selektywny w tym sensie, że faworyzuje on pewne przedsiębiorstwa bądź też produkcję pewnych towarów. Niemniej jednak, selektywny charakter danego środka może być uzasadniony charakterem czy też ogólnymi zasadami systemu.


Konieczne jest również zbadanie środka w świetle wytycznych dotyczących analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury (2). Zgodnie z pkt 1.2 tychże wytycznych, pomoc państwa, która jest przyznawana bez nakładania jakiegokolwiek obowiązku na beneficjentów oraz która ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorstw i zwiększenie ich płynności finansowej oraz która skutkuje zwiększeniem dochodów beneficjenta, jest jako pomoc operacyjna niezgodna ze wspólnym rynkiem.

(1) Sprawa 173/73 Włochy przeciwko Komisji [1974] ECR 709, ust. 17.

(2) Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 7.

7.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/25

(40)

Do celów ustanowienia zgodności ze wspólnym rynkiem, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż Komisja jest związana wytycznymi i zawiadomieniami, które wydaje w obszarze nadzoru nad pomocą państwa w przypadkach, kiedy nie odstępują one od przepisów zawartych w Traktacie i są akceptowane przez państwa członkowskie (1). Po drugie, na mocy art. 253 Traktatu WE Komisja musi uzasadnić swe decyzje, w tym także odmowy uznania pomocy za zgodną ze wspólnym rynkiem na mocy art. 92 ust. 3 lit. c) Traktatu (2). Ponieważ Szwecja dostarczyła kolejnych argumentów, dokonując oceny zgodności systemu, Komisja zbada te argumenty, zgodnie ze swymi obowiązkami na mocy art. 10 Traktatu WE.

poza domem czy też nie, proponowany system trzeba uznać za mający negatywny wpływ na warunki handlowe w szwedzkim sektorze rybołówstwa, a zatem niezgodny z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.

(45)

Argument, iż nowy system stworzyłby sytuację swobodnej konkurencji dla szwedzkich rybaków w relacji do rybaków duńskich i norweskich, jest pod tym względem nieistotny, gdyż system sam w sobie ma negatywny wpływ na warunki handlowe w szwedzkim sektorze rybołówstwa.

Równość w kwestii opodatkowania

(41)

(46)

Według władz szwedzkich system został zaproponowany, aby zniwelować nierówności pomiędzy tymi rybakami, którzy mogą korzystać z obecnego systemu ulg podatkowych (tzn. tymi, którzy spędzają noc poza domem), i tymi, którzy takiej możliwości nie mają (rybacy przybrzeżni/jeziorni). W ramach systemu zrównuje się pozycję z podatkowego punktu widzenia tych rybaków, którzy spędzają noc poza domem, i tych, którzy tego nie robią. W przypadku pozostałych sektorów istniejące przepisy podatku z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania pozostają takie same.

Argumentu władz szwedzkich, iż wielu zawodowych rybaków w Szwecji podejmuje długie rejsy połowowe po części dlatego, że Szwecja jest geograficznie długim krajem posiadającym długie linie brzegowe zarówno od strony Morza Północnego jak i w szczególności od strony Morza Bałtyckiego, nie można uznać za potwierdzenie argumentu, iż system niweluje nierówności pomiędzy rybakami przybrzeżnymi i jeziornymi, jeśli idzie o dostęp do systemu ulg podatkowych. Przeciwnie, aspekt ten pokazuje, że jest istotna różnica w działalności połowowej pomiędzy tymi dwoma grupami rybaków, która uzasadnia różnicę traktowania w ramach systemu podatkowego.

(42)

Władze szwedzkie uważają, iż rybacy, którzy nie spędzają nocy poza domem podczas swoich rejsów połowowych nie ponoszą, ogólnie rzecz biorąc, niższych kosztów aniżeli ci zawodowi rybacy, którzy podejmują dłuższe rejsy połowowe oznaczające pobyt w nocy poza domem. Stąd też władze uważają, iż uzasadnionym jest traktowanie tych dwóch grup rybaków na równi pod względem opodatkowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.