Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2007-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 6

L 1/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

DECYZJA RADY z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii (2007/3/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,

W następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy uzupełnić skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, mianując dwudziestu siedmiu członków reprezentujących różne gospodarcze i społeczne grupy społeczeństwa obywatelskiego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 12 i 48, Bułgarii i Rumunii, Osoby, których nazwiska oraz funkcje wymienione są w wykazach załączonych do niniejszej decyzji, zostają mianowane członkami Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego na okres do dnia 20 września 2010 r. Artykuł 2 uwzględniając opinię Komisji, Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od 1 stycznia 2007 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.

(1)

uwzględniając propozycje rządów Republiki Bułgarii i Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzjami Rady: 2006/524/WE, Euratom (1), 2006/651/WE, Euratom (2) i 2006/703/WE (3) mianowani zostali członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r.

W imieniu Rady F.-W. STEINMEIER Przewodniczący

(1) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30. (2) Dz.U. L 269 z 28.9.2006, str. 13. (3) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 33.

4.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/7

ZAŁĄCZNIK REPUBLIKA BUŁGARII Pani Milena ANGELOVA Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association Prof. Nansen BEHAR, PhD Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise Pan Bojidar DANEV Chairman of the Bulgarian Industrial Association Pan Plamen DIMITROV Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria Pan Liubomir HADJIYSKI Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane” Dr. Jeliazko HRISTOV President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria Pan Dimitar MANOLOV Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa” Pan Veselin MITOV Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa” Pani Donka SOKOLOVA Representative of the Democratic Union of Women Pani Ludmilla TODOROVA Representative of the Bulgarian Farmers Association Pani Andriana TOSHEVA Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria Pan Plamen ZAHARIEV Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMUNIA Pani Lavinia ANDREI Président, Fondation Terra Mileniul IU Pani Ana BONTEA Directrice du Département Juridique et Dialogue Social, Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie Pan Petru Sarin DANDEA Vice-président, Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA” Pan Dumitru FORNEA Chef du Département Relations Internationales, Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN Pan Minel IVAȘCU Vice-président, Bloc National Syndical Pan Eugen LUCAN Président, Association Angel Pan Mihai MANOLIU Secrétaire Général, Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie Pan Radu NICOSEVICI Président, Association Academia de Advocacy

L 1/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

Pan Marius Eugen OPRAN Président Exécutif, Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903) Pan Cristian PARVULESCU Président, Association Pro Democratia Pan Marius PETCU Président, Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRĂȚIA Pan Aurel Laurențiu PLOȘCEANU Vice-président, Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments Pan Sabin RUSU Secrétaire Général, Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie Pan Ionut SIBIAN Directeur exécutif, Fondation pour le Développement de la Société Civile Pan Ștefan VARFALVI Président, Association Permanente UGIR

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 19 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 18 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 13 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 11 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L1 - 9 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L1 - 5 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L1 - 4 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 3 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

 • Dz. U. L1 - 1 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.