Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Data ogłoszenia:2007-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 10

L 10/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 35/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaj i albuminą mleka (3), w szczególności jego art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(3)

w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen zgodnie z pochodzeniem. W konsekwencji ceny reprezentatywne powinny być opublikowane. Niezbędnym jest jak najszybsze zastosowanie tej zmiany, uwzględniając sytuację na rynku. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (4), ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj. Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49). (4) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1827/2006 (Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 17).

17.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/11

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

KOD CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna (EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3 (EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

105,8 103,5 197,2 204,8 237,1

4 4 31 29 19 9

01 02 01 02 03 01

0207 14 10

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« mrożone Kawałki bez kości z indyków, mrożone

130,5

0207 27 10

238,0 281,3

18 5 23

01 03 01

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

211,2

(1) Pochodzenie przywozu 01 Brazylia 02 Argentyna 03 Chile.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 12 z 200717.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 287 z 18.10.2006)

 • Dz. U. L10 - 9 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziatu mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L10 - 7 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L10 - 3 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L10 - 1 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.