Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziatu mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 9

17.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 34/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziatu mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

podmiotów gospodarczych, o których mowa w rozdziale II, niż ilości dostępne ustalone w art. 2 lit. a).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dorycące stawek celnych mających zastosowanie do bananów (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierająe kontyngent taryfowy na przywóz bananów objetych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić współczynnik przydziatu, który należy zastosować do każdego wniosku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Współczynnik przydziatu wynoszący 89,823072 % stosuje się do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz złożonego przez podmioty gospodarcze, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 1789/2006 w ramach subkontyngentu taryfowego wynoszącego 146 848 ton. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone w Państwach Członkowskich zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1789/2006 i przekazane Komisji zgodnie z art. 5 wspomnianego rozporządzenia, dotyczą ilości większych, czyli 146 848 ton w odniesieniu do

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 10 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 12 z 200717.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1551/2006 z dnia 17 października 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 287 z 18.10.2006)

 • Dz. U. L10 - 10 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L10 - 7 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L10 - 3 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L10 - 1 z 200717.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.