Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 1

Strona 1 z 16
17.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 10 ust. 2, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA

umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja zdobyła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za konieczne. Ustne i pisemne uwagi przedłożone przez strony zostały zbadane i tymczasowe ustalenia odpowiednio zmodyfikowano w przypadkach, gdy uznano to za stosowne.

(4)

1. Środki tymczasowe

(1)

Wszystkie zainteresowane strony poinformowano o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których zamierzano nałożyć ostateczne środki antydumpingowe oraz zwolnić kwoty zabezpieczone tytułem tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1551/2006 („informacje o ostatecznych ustaleniach”). Ustalono również okres, w którym zainteresowane strony mogły przedstawić uwagi związane z przedstawieniem tych informacji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały rozpatrzone, a w stosownych przypadkach ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

Dnia 18 października 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1551/2006 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 2. Dalsze postępowanie

3. Strony, których dotyczy postępowanie

(5)

(2)

W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek z ChRL wszystkie strony zostały powiadomione o faktach i wnioskach, na których oparto rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych. Wszystkim stronom przyznano okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z przedstawieniem tych informacji. Niektóre zainteresowane strony przedłożyły uwagi na piśmie. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem,

Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne dla ostatecznych ustaleń. Ponadto w odniesieniu do wizyt weryfikacyjnych, przeprowadzonych w lokalach przedsiębiorstw wymienionych w motywie 8 tymczasowego rozporządzenia, należy zauważyć, że po nałożeniu środków tymczasowych przeprowadzono dodatkowe wizyty na miejscu w lokalach następujących użytkowników i importerów wspólnotowych:

Importerzy/przedsiębiorstwa handlowe:

(3)

— BS Foods BV, Gennep, Niderlandy,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 287 z 18.10.2006, str. 3.

— Skogsmat AB, Karlstad, Szwecja.

L 100/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2007

Użytkownicy/przetwórcy: — Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Austria, — Agrana, S.A. Neuilly-sur-Seine, Francja, — Dairy Fruits A/S, Odense, Dania, — Groupe Danone, Paris, Francja, — Materne S.A.S., Limonest, Francja, — Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Niemcy, — Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad Schwartau, Niemcy, — Yoplait France S.A.S., Boulogne, Francja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 27 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

 • Dz. U. L100 - 25 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L100 - 20 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)

 • Dz. U. L100 - 16 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 14 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.