Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2007-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 16

Strona 1 z 2
L 100/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

Przepisy art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 673/2005 przewidują szczegółowe zwolnienia z dodatkowego cła przywozowego. Zważywszy na fakt, iż zastosowanie tych zwolnień jest uzależnione od spełnienia określonych warunków do czasu lub w dniu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 673/2005, zwolnienia te nie mogą w praktyce mieć zastosowania do przywozu 32 produktów obecnie dodawanych do listy w załączniku I. Powinny zatem zostać przyjęte przepisy szczegółowe umożliwiające zastosowanie wymienionych zwolnień do przywozu tych produktów.

Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dalej CDSOA) ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) nr 673/2005 na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 % mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do Stanów Zjednoczonych Komisja dostosuje w skali rocznej poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty spowodowanych wprowadzeniem CDSOA. Kwoty wypłacone na mocy CDSOA w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2006 (od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 r.). Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty obliczono na 81,19 milionów USD. Z uwagi na wzrost poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty, a w konsekwencji – odpowiedniego zawieszenia, 32 z produktów wymienionych jako pierwsze w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 632/2006 należy dodać do wykazu zawartego w załączniku I do tego rozporządzenia. Skutek 15 % dodatkowego cła przywozowego ad valorem na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w zmienionym załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej 81,19 milionów USD.

W celu uniknięcia obchodzenia dodatkowego cła niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Retorsji Handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 673/2005 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

(3)

(4)

1. Produkty, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie lub redukcję ceł zostało wydane przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają dodatkowym cłom, pod warunkiem, że są one objęte następującymi kodami CN (2): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 i 9406 00 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 27 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

 • Dz. U. L100 - 25 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L100 - 20 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)

 • Dz. U. L100 - 14 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.