Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)

Data ogłoszenia:2007-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 20

Strona 1 z 5
L 100/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)


(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2007/232/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

produktów genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

(4)

Zgłoszenie obejmuje uprawę i przywóz produktów genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) do wszystkich zastosowań, jak w przypadku każdego innego rzepaku oleistego, włączając jego zastosowanie jako pasza lub w paszy, z wyjątkiem zastosowań jako żywność lub w żywności we Wspólnocie. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy organ w Belgii sporządził sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym organom innych państw członkowskich; w sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że należy wprowadzić do obrotu produkty genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) do przywozu i przetwarzania oraz do tych samych zastosowań co w przypadku każdego innego rzepaku oleistego, lecz nie do zastosowania w uprawie, o które wnioskowano. Właściwe organy niektórych państw członkowskich zgłosiły sprzeciw wobec wprowadzenia wspomnianych produktów do obrotu. W związku ze sprzeciwem wobec uprawy produktów genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3), zgłoszonym przez właściwe organy Belgii i innych państw członkowskich, opinia EFSA ogranicza się do przywozu i przetwarzania, włączając zastosowanie jako pasza.

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego lub składającego się z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub kombinacji genetycznie zmodyfikowanych organizmów wymaga pisemnej zgody udzielonej przez zainteresowany właściwy organ zgodnie z procedurą ustanowioną w wymienionej dyrektywie.

(5)

(2)

Bayer BioScience nv przedstawiło właściwemu organowi Belgii zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu

(6)

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

17.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/21

(7)

W opinii przyjętej we wrześniu 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że produkty genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) są tak samo bezpieczne dla ludzi i zwierząt jak konwencjonalny rzepak oleisty oraz, w kontekście planowanych zastosowań, dla środowiska naturalnego. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał również, że plan monitorowania przedłożony w zgłoszeniu jest dopuszczalny w kontekście planowanych zastosowań.

(11)

Przypadkowe lub technicznie nieuniknione ślady zmodyfikowanych genetycznie organizmów w produktach są zwolnione z wymagań etykietowania i możliwości śledzenia zgodnie z progami ustanowionymi na podstawie dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 27 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

 • Dz. U. L100 - 25 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L100 - 16 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 14 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.