Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

Data ogłoszenia:2007-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 25

17.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych (2007/233/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2007/75/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. powołującą grupę ekspertów ds. cen transferowych (1), mającą za zadanie doradzanie Komisji przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi, w szczególności jej art. 4, uwzględniając zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członków reprezentujących sektor prywatny oraz na przewodniczącego Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych, opublikowane dnia 22 grudnia 2006 r. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

przy pomocy prezydencji Rady UE oraz Komitetu ds. Podatkowych UNICE spośród wykwalifikowanych kandydatów, działających w przemyśle, usługach, świecie biznesu lub w innych obszarach powiązanych z cenami transferowymi.

(3)

W odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur napłynęły 44 zgłoszenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja powołuje na dwuletnią kadencję 15 członków reprezentujących sektor prywatny oraz przewodniczącego grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych, których nazwiska podano w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 marca 2007 r.

Zgodnie z art. 4 decyzji 2007/75/WE Komisja powołuje przewodniczącego oraz maksymalnie piętnastu ekspertów z sektora prywatnego posiadających doświadczenie i kompetencje w dziedzinie cen transferowych. Zgodnie z pkt 15 zaproszenia do zgłaszania kandydatur osoby wybrane na członków reprezentujących sektor prywatny we Wspólnym Forum UE ds. Cen Transferowych powinni być wybitnymi znawcami problematyki cen transferowych, wybranymi przez Komisję Europejską

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

(2)

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, str. 189.

L 100/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2007

ZAŁĄCZNIK Przewodniczący: Bruno GIBERT Lista przedstawicieli sektora prywatnego: Dirk VAN STAPPEN Isabel VERLINDEN Svetla MARINOVA Werner STUFFER Håkan ANDREASSON Heinz-Klaus KROPPEN Kennet PETTERSSON Sabine WAHL Guglielmo MAISTO Eduardo GRACIA Michael SUFRIN Nicholas DEE Guy KERSCH Theo KEIJZER Monique VAN HERKSEN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 27 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

 • Dz. U. L100 - 20 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)

 • Dz. U. L100 - 16 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 14 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.