Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

Data ogłoszenia:2007-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 27

17.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1587)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

Rumunię

zgodnie

(2007/234/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,


(5)

Niniejsza decyzja nie oznacza uznania przez Komisję poprawności danych zawartych w spisie ani zgodności ustawodawstwa, o którym mowa w spisie, z prawem wspólnotowym. Decyzja pozostaje bez uszczerbku dla jakiejkolwiek ewentualnej decyzji Komisji w tym względzie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 przewiduje, jako warunek wstępny dostępu do zwiększenia praw do sadzenia oraz do wsparcia restrukturyzacji i rekonwersji, sporządzenie przez zainteresowane państwo członkowskie spisu potencjału produkcji wina. Sposób prezentacji spisu powinien być zgodny z art. 16 wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2) przewiduje w art. 19 szczegóły dotyczące przedstawienia informacji zawartych w spisie. W piśmie z dnia 23 lutego 2007 r. Rumunia przekazała Komisji informacje, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000. Analiza tych informacji pozwala na stwierdzenie, że Rumunia sporządziła taki spis.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Komisja stwierdza, że Rumunia sporządziła spis potencjału produkcji wina zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Rumunii.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2007 r.

(3)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 29.7.2005, str. 32).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 100 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 25 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. L100 - 20 z 200717.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1234)

 • Dz. U. L100 - 16 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 14 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200717.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.