Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny (1)

Data ogłoszenia:2007-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 11

Strona 1 z 2
18.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dopuszczone do stosowania barwniki. Mając na uwadze fakt, iż strony nie były zainteresowane utrzymaniem stosowania tych substancji, jak również opinię SCCP potwierdzającą konieczność zmniejszenia narażenia na jod zawarty w produktach kosmetycznych, pozwolenia powinny zostać wycofane.


uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywę 76/768/EWG.

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów,

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1)

Komitet Naukowy ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, zastąpiony na mocy decyzji Komisji 2004/210/WE (2) Komitetem Naukowym ds. Produktów Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCP), wydał opinię dotyczącą bezpiecznego użycia butylokarbaminianu jodopropynylowego, jako środka konserwującego (IPBC) w produktach kosmetycznych, stwierdzając, że dzienne bioprzyswajalne spożycie jodu poprzez produkty kosmetyczne nie powinno przekraczać 20 % zalecanego dziennego spożycia wynoszącego 150 μg oraz że IPBC nie powinien być stosowany w produktach higieny jamy ustnej i pielęgnacji ust.

Artykuł 1 W załącznikach IV i VI do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że począwszy od dnia 18 października 2008 r. żadne produkty kosmetyczne niezgodne z wymogami niniejszej dyrektywy nie będą wprowadzane do obrotu przez wytwórców lub importerów mających siedzibę we Wspólnocie.

(2)

Mając na uwadze fakt, iż wykaz środków konserwujących dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych nie powinien być zbyt ograniczony, natomiast narażenie na jod z IPBC nie powinno być zbyt duże, należy odpowiednio zmienić obecny wpis 56 w załączniku VI.

Państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że wspomniane produkty nie będą sprzedawane lub w inny sposób udostępniane odbiorcom końcowym po 18 kwietnia 2009 r.

(3)

Jodan sodu oraz barwnik CI 45425 zawierają jod i widnieją w załączniku VI, jako dopuszczone do stosowania środki konserwujące, oraz w załączniku IV, jako

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 18 stycznia 2008 r. państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/17/WE (Dz.U. L 82 z 23.3.2007, str. 27). (2) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 45.

L 101/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2007

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 14 z 200718.4.2007

  Decyzja Rady 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 9 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L101 - 6 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 3 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L101 - 1 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.