Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2007-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 3

Strona 1 z 3
18.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), d) oraz d)c),

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 przewiduje szczegółowe zasady dla rolników, którzy dokonali inwestycji w celu zwiększenia swojej zdolności produkcyjnej lub którzy wzięli działki w długoterminową dzierżawę. Wspomniane przepisy muszą zostać dostosowane w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji rolników w sektorze bananów, którzy dokonali takich inwestycji lub zawarli długoterminowe umowy dzierżawy przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 2013/2006.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności, począwszy od roku 2005.

O włączeniu kwot referencyjnych bananów do systemu jednolitych płatności zadecydowano rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006. Stąd też państwa członkowskie mają bardzo krótki termin na podjęcie niezbędnych kroków, by dostosować się do tego włączenia. Należy podjąć środki w celu zapewnienia sprawnego przejścia od poprzedniego systemu pomocy wyrównawczej dla bananów do włączenia do systemu jednolitych płatności. W szczególności należy zapewnić, by rolnicy mogli korzystać ze swoich praw w rozsądnych terminach. W sytuacjach, gdy możliwość ta jest zagrożona, państwa członkowskie będą musiały przewidzieć przedłużenie terminów składania wniosków ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 określa zasady dla systemu pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji oraz zasady włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności. Należy zatem przyjąć odpowiednie zasady szczegółowe, które powinny opierać się na tych samych wytycznych, co zasady ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 w odniesieniu do oliwy z oliwek, tytoniu, bawełny, chmielu, buraka cukrowego, trzciny cukrowej i cykorii.

(6)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 rezerwę krajową należy uzupełnić poprzez liniowe procentowe zmniejszenie wszystkich kwot referencyjnych. Należy ustanowić zasady wyjaśniające, w jaki sposób mają postępować państwa członkowskie, które już zastosowały system jednolitych płatności w latach 2005 i 2006 w odniesieniu do włączenia kwoty referencyjnej dla bananów do uzupełnienia rezerwy krajowej.

(7) (3)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzania (WE) nr 1782/2003, Hiszpania, Francja i Portugalia postanowiły wykluczyć z systemu jednolitych płatności te płatności bezpośrednie, które przyznano rolnikom z regionów najbardziej oddalonych. W wyniku tego zasady włączenia wsparcia dla bananów do systemu jednolitych płatności nie mają zastosowania do tych regionów.

Szczegółowe zasady przewidziane w art. 48c oraz 48d rozporządzenia (WE) nr 795/2004 należy odpowiednio dostosować w celu włączenia sektora bananów do systemu jednolitych płatności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 14 z 200718.4.2007

  Decyzja Rady 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 11 z 200718.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L101 - 6 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 1 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.