Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 6

L 101/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie, Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Decyzja Rady 2007/235/WPZiB (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 236/2007 (Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 14). 2) Patrz: str. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego. ( (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66. Wspólna pozycja ostatnio zmieniona wspólną pozycją 2007/120/WPZiB (Dz.U. L 51 z 20.2.2007, str. 25).

18.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się następujące osoby fizyczne: a) Dokora, Lazarus; Wiceminister Szkolnictwa Wyższego, ur. 3.11.1957 r.; b) Georgias, Aguy; Wiceminister ds. Rozwoju Gospodarczego, ur. 22.6.1935 r.; c) Maluleke, Titus; Wiceminister Edukacji, Sportu i Kultury; d) Mutinhiri, Tracey; Wiceminister ds. Naturalizacji i Upełnomocnień (były Wicemarszałek Senatu); e) Mzembi, Walter; Wiceminister ds. Zasobów Wodnych i Rozwoju Infrastruktury, ur. 16.3.1964 r.;

2) wprowadza się następujące zmiany: a) wpis „Chapfika, David, Wiceminister Finansów (były Wiceminister Finansów i Rozwoju Gospodarczego), ur. 7.4.1957 r.” otrzymuje brzmienie: Chapfika, David; Wiceminister Rolnictwa (były Wiceminister Finansów), ur. 7.4.1957 r.; b) wpis „Gumbo, Rugare Eleck Ngidi, Minister Rozwoju Gospodarczego (były Minister Stanu ds. Przedsiębiorstw Państwowych i Jednostek Współpracujących w Urzędzie Prezydenta), ur. 8.3.1940 r.” otrzymuje brzmienie: Gumbo, Rugare Eleck Ngidi; Minister Rolnictwa (były Minister Rozwoju Gospodarczego), ur. 8.3.1940 r.; c) wpis „Made, Joseph Mtakwese, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wiejskiego (były Minister ds. Gruntów, Rolnictwa i Przesiedleń Wiejskich), ur. 21.11.1954 r.” otrzymuje brzmienie: Made, Joseph Mtakwese; Minister Stanu ds. Inżynierii Rolniczej i Mechanizacji (były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wiejskiego), ur. 21.11.1954 r.; d) wpis „Mangwana, Paul Munyaradzi, Minister Stanu (były Minister Służby Publicznej, Pracy i Opieki Społecznej), ur. 10.8.1961 r.” otrzymuje brzmienie: Mangwana, Paul Munyaradzi; Minister Stanu ds. Naturalizacji i Upełnomocnień, ur. 10.8.1961 r.; e) wpis „Marumahoko, Rueben, Wiceminister Spraw Wewnętrznych (były Wiceminister ds. Energii i Rozwoju Sieci Energetycznych), ur. 4.4.1948 r.” otrzymuje brzmienie: Marumahoko, Reuben; Wiceminister Spraw Zagranicznych (były Wiceminister Spraw Wewnętrznych), ur. 4.4.1948 r.; f) wpis „Matshalaga, Obert, Wiceminister Spraw Zagranicznych” otrzymuje brzmienie: Matshalaga, Obert; Wiceminister Spraw Wewnętrznych (były Wiceminister Spraw Zagranicznych), ur. 21.4.1951 r. w Mhute Kraal – Zvishavane, Zimbabwe; g) Wpis „Mumbengegwi, Samuel Creighton, były Minister Przemysłu i Handlu Międzynarodowego, ur. 23.10.1942 r.” otrzymuje brzmienie: Mumbengegwi, Samuel Creighton; Minister Finansów (były Minister Stanu ds. Naturalizacji i Upełnomocnień), ur. 23.10.1942 r.;

L 101/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2007

h) Wpis „Murerwa, Herbert Muchemwa, Minister Finansów (były Minister ds. Szkolnictwa Wyższego), ur. 31.7.1941 r.” otrzymuje brzmienie: Murerwa, Herbert Muchemwa; były Minister Finansów, ur. 31.7.1941 r.; i) Wpis „Ndlovu, Sikhanyiso, Zastępca Sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. Intendentury, ur. 20.9.1949 r.” otrzymuje brzmienie: Ndlovu, Sikhanyiso; Minister ds. Informacji i Reklamy (były Wiceminister ds. Szkolnictwa Wyższego), ur. 20.9.1949 r.; j) wpis „Nguni, Sylvester, Wiceminister Rolnictwa, ur. 4.8.1955 r.” otrzymuje brzmienie: Nguni, Sylvester; Minister ds. Rozwoju Gospodarczego (były Wiceminister Rolnictwa), ur. 4.8.1955 r.; k) wpis „Udenge, Samuel, Wiceminister ds. Rozwoju Gospodarczego” otrzymuje brzmienie: Udenge, Samuel; Minister Stanu ds. Przedsiębiorstw Państwowych (były Wiceminister ds. Rozwoju Regionalnego).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 101 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 14 z 200718.4.2007

  Decyzja Rady 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L101 - 11 z 200718.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L101 - 3 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L101 - 1 z 200718.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.