Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Data ogłoszenia:2007-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 11

19.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wyższych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami.

(4)

Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń w ramach subkontyngentu II, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002 w bieżącym okresie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz objęty subkontyngetem II, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002, złożony w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. od godziny 13.00 do dnia 16 kwietnia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli podlega wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem pomnożone przez współczynnik przydziału w wysokości 33,119287 %. 2. Zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości wnioskowane od dnia 16 kwietnia 2007 r. godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, objęte subkontyngentem II, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002, w bieżącym okresie. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 (3) otworzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 2 988 387 ton pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy subkontyngenty. Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 ustala na 38 000 ton ilość dla subkontynentu II na (numer porządkowy 09.4124) na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r., od godziny 13.00 do dnia 16 kwietnia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 5 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, dotyczą ilości

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17). (3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 70).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 14 z 200719.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE (Sprawa COMP/C.38.238/B.2) – Surowiec tytoniowy – Hiszpania (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4030)

 • Dz. U. L102 - 12 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L102 - 9 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L102 - 7 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L102 - 3 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L102 - 1 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.