Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE (Sprawa COMP/C.38.238/B.2) – Surowiec tytoniowy – Hiszpania (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4030)

Data ogłoszenia:2007-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 14

Strona 1 z 7
L 102/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE (Sprawa COMP/C.38.238/B.2) – Surowiec tytoniowy – Hiszpania (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4030)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, angielskim i włoskim są autentyczne)


(2007/236/WE) Dnia 20 października 2004 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja niniejszym publikuje nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji wraz z nałożonymi karami, uwzględniając uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony tajemnicy handlowej. Wersja niepoufna pełnego tekstu decyzji w językach autentycznych sprawy oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej DG Konkurencja: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html Naruszenie ze strony producentów dotyczy porozumień i/lub praktyk uzgodnionych pomiędzy trzema związkami rolniczymi w Hiszpanii (2): ASAJA, UPA i COAG oraz Konfederacją Spółdzielni Rolniczych CCAE (3) (dalej zwanymi łącznie „przedstawicielami producentów”). Celem tego kartelu było coroczne ustalanie, a przynajmniej od 1996 r. do 2001 r., przedziałów cenowych według klasy jakości dla każdej z odmian surowca tytoniowego, które były podawane w zestawieniach będących załącznikami do „umów kontraktacji”, oraz dodatkowych, mających zastosowanie, warunków.

2. POCZĄTEK SPRAWY I POSTĘPOWANIE

STRESZCZENIE DECYZJI 1. WSTĘP

Decyzja dotyczy dwóch naruszeń poziomych, jednego popełnionego przez przedsiębiorstwa przetwarzające surowiec tytoniowy oraz drugiego popełnionego przez przedstawicieli producentów surowca tytoniowego w Hiszpanii. Naruszenie ze strony przedsiębiorstw przetwórczych dotyczy porozumień i/lub praktyk uzgodnionych pomiędzy czterema przedsiębiorstwami uczestniczącymi w pierwszym przetworzeniu surowca tytoniowego w Hiszpanii: Compañía española de tabaco en rama, S.A. („Cetarsa”), Agroexpansión S.A. („Agroexpansión”), World Wide Tobacco España („WWTE”) i Tabacos españoles S.L. („Taes”) (dalej zwanymi łącznie „przetwórcami”) oraz Deltafina SpA („Deltafina”, włoskie przedsiębiorstwo przetwórcze) bezpośrednio, lub od 1999 r., poprzez stowarzyszenie ANETAB. Celem tego tajnego kartelu było coroczne ustalanie, od 1996 r. do 2001 r., (maksymalnej) średniej ceny dostawy dla każdej odmiany surowca tytoniowego oraz podział ilości wszystkich kupowanych odmian surowca tytoniowego. W ciągu ostatnich trzech lat przetwórcy uzgadniali między sobą także przedziały cenowe według klasy jakości dla każdej z odmian surowca tytoniowego, które były podawane w zestawieniach będących załącznikami do „umów kontraktacji”, oraz dodatkowe, mające zastosowanie, warunki (np. średnią cenę minimalną w odniesieniu do producenta i grupy producentów).

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

Komisja wszczęła postępowanie z urzędu i przeprowadziła inspekcje w siedzibach kilku hiszpańskich przetwórców oraz innych uczestników rynku w okresie 3–5 października 2001 r. Listem z dnia 16 stycznia 2002 r. czterej hiszpańscy przetwórcy oraz ich stowarzyszenie ANETAB ogłosili, że zobowiązali się oni do współpracy z Komisją w ramach postępowania na warunkach określonych w zawiadomieniu o łagodzeniu kar z 1996 r. oraz dostarczyli różnego rodzaju protokołów (umów, notatek służbowych) na poświadczenie faktów będących przedmiotem sprawy. Poinformowali oni także Komisję, że z dniem 3 października 2001 r. zaprzestali stosowania swoich praktyk.

(2) Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA), Unión de pequeños agricultores (UPA) oraz Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG). (3) Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 102 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 12 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L102 - 11 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L102 - 9 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L102 - 7 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L102 - 3 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L102 - 1 z 200719.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.