Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2007-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 1

Strona 1 z 16
20.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4) (3)

i technologii z Iranu oraz zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów i organów zaangażowanych w takie działania, bezpośrednio z nimi związanych lub wspierających je. Środki te wchodzą w zakres Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dlatego do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędne są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, szczególnie w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie stanowi odstępstwo od istniejącego prawodawstwa wspólnotowego, które określa ogólne zasady przywozu z państw trzecich i wywozu do nich, a w szczególności od rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (2), w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie obejmuje te same towary i technologie. Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do opublikowania wykazu zakazanych towarów i technologii oraz wszelkich zmian do niego, przyjętych przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także do zmiany wykazu osób, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji. Jeżeli chodzi o procedurę ustanawiania i zmieniania wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Rada powinna sama wykonywać swoje odpowiednie uprawnienia wykonawcze, tak aby osiągnąć cele rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), a w szczególności aby zahamować opracowywanie przez Iran sensytywnych technologii wspomagających program jądrowy i program pocisków balistycznych, a także podejmowanie przez osoby i podmioty wspierające te programy działań mających wpływ na rozprzestrzenianie materiałów jądrowych.

W dniu 23 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1737 (2006) („rezolucja RB ONZ nr 1737 (2006)”), stanowiącą, że Iran powinien bezzwłocznie zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu oraz prace nad wszelkimi projektami dotyczącymi ciężkiej wody, a także podjąć pewne działania wymagane przez Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej („MAEA”), które Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uznaje za niezbędne do wytworzenia zaufania w to, że cele programu jądrowego Iranu są wyłącznie pokojowe. Aby przekonać Iran do zastosowania się do wspomnianej wiążącej decyzji, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiła, że wszystkie państwa członkowskie ONZ powinny wprowadzić szereg środków ograniczających. Zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1737 (2006) we wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB określono pewne środki ograniczające wobec Iranu. Środki te obejmują zakaz wywozu i przywozu towarów i technologii, które mogłyby być wykorzystane w działaniach Iranu związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, ciężką wodą lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej, zakaz świadczenia usług związanych z takimi towarami lub technologiami, zakaz inwestycji związanych z takimi towarami i technologiami, zakaz sprowadzania takich towarów

(5)

(6) (2)

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 49.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 54 z 200720.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dz. U. L103 - 52 z 200720.4.2007

  Decyzja Rady 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L103 - 49 z 200720.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1582) (1)

 • Dz. U. L103 - 47 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L103 - 46 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L103 - 45 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L103 - 43 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 41 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 40 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 17 kwietnia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L103 - 26 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

 • Dz. U. L103 - 24 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.