Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

Data ogłoszenia:2007-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 26

Strona 1 z 7
L 103/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Komisja powinna dokonać ustaleń dotyczących wykonania tego rozporządzenia. Konieczne jest dostosowanie definicji zawartych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 poprzez dodanie nowych definicji oraz sformułowanie wyjaśnień i wytycznych dotyczących zgłaszania danych dla zapewnienia zharmonizowanych ram metodologicznych gromadzenia danych i zestawiania porównywalnych statystyk na poziomie Wspólnoty. Konieczne jest dostosowanie zakresu gromadzenia danych oraz treści załączników do rozporządzenia (WE) nr 1365/2006, aby zapewnić odpowiednie objęcie danymi statystycznymi tego rodzaju transportu oraz aby umożliwić zestawianie odpowiednich statystyk na poziomie Wspólnoty. Należy określić opisy plików danych, a także format i nośnik służący przekazywaniu danych, aby zagwarantować, że będą one przetwarzane szybko i w sposób charakteryzujący się efektywnością pod względem kosztów. Należy przyjąć przepisy w zakresie rozpowszechniania wyników statystycznych. Dlatego też rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 należy odpowiednio zmienić. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego, powołanego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),


Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3 Definicje Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1)

(2)

a) »śródlądowe żeglowne drogi wodne« oznaczają szlaki wodne niebędące częścią wód morskich, które w wyniku swoich cech naturalnych lub przetworzenia przez człowieka nadają się do żeglugi, głównie prowadzonej przez statki żeglugi śródlądowej;

(3)

b) »statek żeglugi śródlądowej« oznacza jednostkę pływającą zaprojektowaną w celu przewożenia towarów lub transportu publicznego pasażerów, poruszającą się głównie po śródlądowych żeglownych drogach wodnych bądź w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie wód chronionych lub obszarów, gdzie stosuje się przepisy portowe;

(4)

c) »przynależność państwowa statku« odnosi się do kraju, w którym statek jest zarejestrowany;

(5)

d) »śródlądowy transport wodny« oznacza wszelki przewóz towarów i/lub pasażerów statkami żeglugi śródlądowej, odbywający się w całości lub częściowo po śródlądowych żeglownych drogach wodnych;

(6)

e) »krajowy śródlądowy transport wodny« oznacza transport śródlądowymi drogami wodnymi pomiędzy dwoma portami znajdującymi się na terytorium jednego kraju, niezależnie od przynależności państwowej statku;

(7)

(1) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

f) »międzynarodowy śródlądowy transport wodny« oznacza transport śródlądowymi drogami wodnymi pomiędzy dwoma portami znajdującymi się na terytoriach różnych krajów;

20.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/27

g) »tranzytowy śródlądowy transport wodny« oznacza transport śródlądowymi drogami wodnymi poprzez terytorium danego kraju pomiędzy dwoma portami, z których oba znajdują się na terytorium innego kraju lub innych krajów, o ile na całej trasie wewnątrz terytorium danego kraju nie następuje przeładunek;

Artykuł 3 Dla celów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 statystyki będą przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych w Eurostacie zgodnie z opisem plików danych i nośnika, określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Dane przekazywane są w formacie zgodnym z właściwymi standardami wymiany danych określonymi przez Eurostat. Artykuł 4

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 54 z 200720.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dz. U. L103 - 52 z 200720.4.2007

  Decyzja Rady 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L103 - 49 z 200720.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1582) (1)

 • Dz. U. L103 - 47 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L103 - 46 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L103 - 45 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L103 - 43 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 41 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 40 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 17 kwietnia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L103 - 24 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L103 - 1 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.