Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1582) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 49

20.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/49

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1582)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/237/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

(4)

W świetle powyższego decyzja 92/452/EWG wymaga zmiany.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków.

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/122/WE (Dz.U. L 52 z 21.2.2007, str. 8).

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 103/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2007

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

20.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/51

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany: a) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E71 otrzymuje brzmienie: „CA E71 Gencor RR 5 Guelph, Ontario N1H 6J2 dr Ken Christie dr Everett Hall”;

b) skreśla się wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Nowej Zelandii nr NZEB01;

c) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Nowej Zelandii nr NZEB02 otrzymuje następujące brzmienie: „NZ NZEB02 Animal Breeding Services Ltd Kihikihi ET Centre 3680 State Highway 3, RD 2 Hamilton dr John David Hepburn”;

d) dodaje się następujący wiersz w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki: „US 06ID129 E1327 Countryside Veterinary Clinic 2724E 700 N St. Anthony, ID 83445 dr Richard Geary”;

e) dodaje się następujący wiersz w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki: „US 06IA128 E1717 Westwood Embryo Services INC 1760 Dakota AVE Waverly, IA 50677 dr Mike Pugh”;

f) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 93WA061 E600 otrzymuje brzmienie: „US 93WA061 E600 Mount Baker Veterinary and Embryo Transfer Services 9320 Weidkamp RD Lynden, WA 98264 dr Blake Bostrum”;

g) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 95PA082 E664 otrzymuje brzmienie: „US 95PA082 E664 Van Dyke Veterinary Clinic 4994 Sandy Lake Greenville RD Sandy Lake, PA 16145 dr Todd Van Dyke”;

h) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 92MD058 E745 otrzymuje brzmienie: „US 92MD058 E745 Catoctin Embryo Transfer 4339 Ridge RD Mt. Airy, MD 21771 dr William L Graves”;

i) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 02TX107 E1428 otrzymuje brzmienie: „US 02TX107 E1482 OvaGenix 4700 Elmo Weedon RD #103 Collage Station, TX 77845 dr Stacy Smitherman”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 54 z 200720.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dz. U. L103 - 52 z 200720.4.2007

  Decyzja Rady 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L103 - 47 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L103 - 46 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L103 - 45 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L103 - 43 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 41 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 40 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 17 kwietnia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L103 - 26 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

 • Dz. U. L103 - 24 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L103 - 1 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.