Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2007-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 52

L 103/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 18 ust. 5 w powiązaniu z art. 23 ust. 2,

Art. 49 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4), przewiduje, że podstawowe akty mogą przyjąć mianowicie formę decyzji zgodnie z art. 18 ust. 5 Traktatu.


a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i może zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(1)

W dniu 18 lipca 2005, Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/556/WPZiB (1) w sprawie mianowania pana Pekki HAAVISTA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

W dniu 5 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/468/WPZiB (2) przedłużające i zmieniające mandat w SPUE w Sudanie.

Artykuł 1 Mianowanie Pan Torben BRYLLE zostaje mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. Pełni on swoje funkcje zgodnie z mandatem i szczegółowymi zasadami określonymi we wspólnym działaniu 2007/108/WPZiB.

(3)

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/108/WPZiB (3) przedłużające do dnia 30 kwietnia 2007 r. mandat pana Pekki HAAVISTA jako SPUE w Sudanie. Rada uzgodniła również, że mandat SPUE w Sudanie powinien w zasadzie zostać przedłużony o 12 miesięcy.

Artykuł 2 Finansowanie

(4)

Pan Pekka HAAVISTO poinformował Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela o swym zamiarze ustąpienia ze stanowiska z końcem kwietnia 2007 r. Należy zatem mianować nowego SPUE w Sudanie na okres pozostający do końca mandatu.

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu SPUE w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. wynosi 1 700 000 EUR.

(5)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zalecił mianowanie pana Torbena BRYLLE'a nowym SPUE w Sudanie.

2. Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE w Sudanie a Komisją. Wydatki kwalifikują się do finansowania od dnia 1 maja 2007 r.

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 43. (2) Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 38. (3) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, str. 63.

20.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/53

Artykuł 3 Przegląd Do połowy listopada 2007 r. SPUE w Sudanie przedstawi Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi, Radzie i Komisji kompleksowe sprawozdanie z wykonania mandatu.

Artykuł 5 Publikacja Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r. Artykuł 4 Skuteczność Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. W imieniu Rady

Brigitte ZYPRIES

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 103 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 54 z 200720.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dz. U. L103 - 49 z 200720.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1582) (1)

 • Dz. U. L103 - 47 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L103 - 46 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L103 - 45 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L103 - 43 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 41 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L103 - 40 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 17 kwietnia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L103 - 26 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

 • Dz. U. L103 - 24 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L103 - 1 z 200720.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.