Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 20

Strona 1 z 5
L 104/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

następczych, oceny i przeglądu, jak również sprawozdawczości. Przepisy takie powinny obejmować udział Komisji w tych działaniach.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając decyzję Rady 2006/526/WE z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 9,

(6)

Działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były przedmiotem konsultacji z autonomicznym rządem Grenlandii i rządem Danii.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2),

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Grenlandzkiego powołanego na podstawie art. 10 decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzja 2006/526/WE (zwana dalej „decyzją”) nakłada na Komisję obowiązek przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących części drugiej decyzji, w ścisłym porozumieniu z autonomicznym rządem Grenlandii i rządem Danii, w ramach procedury partnerstwa.

Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa procedury programowania, wdrażania, monitorowania, przeglądu i oceny pomocy finansowej Wspólnoty na rzecz Grenlandii, zarządzanej przez Komisję od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z przepisami decyzji 2006/526/WE i rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

(2)

Przepisy przyjęte przez Komisję na podstawie art. 9 decyzji powinny być zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami, partnerstwa, komplementarności i pomocniczości oraz zapewniać odpowiedzialność autonomicznego rządu Grenlandii za proces rozwoju, jak również odpowiednie monitorowanie i kontrolę finansową przez sam autonomiczny rząd Grenlandii i Komisję.

Artykuł 2 Komplementarność i partnerstwo 1. Programowanie, wdrażanie, monitorowanie, przegląd i ocena pomocy realizowane są w ścisłym porozumieniu między autonomicznym rządem Grenlandii, rządem Danii i Komisją.

(3)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 decyzji oraz uwzględniając szczególne potrzeby i możliwości autonomicznego rządu Grenlandii, jak również jego sposób zarządzania wydatkami publicznymi, pomoc finansowa powinna mieć formę wsparcia budżetowego.

(4)

Należy ustanowić przepisy dotyczące opracowania i przyjęcia przez autonomiczny rząd Grenlandii i Komisję orientacyjnego dokumentu programowania na rzecz zrównoważonego rozwoju Grenlandii, o którym mowa w art. 6 decyzji, oraz jego wdrożenia, działań

2. Autonomiczny rząd Grenlandii zapewnia przeprowadzanie odpowiednich konsultacji z władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim podczas procedury programowania.

(1) Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 28. (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

3. Autonomiczny rząd Grenlandii, rząd Danii i Komisja wspierają koordynację i spójność środków podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, środków współfinansowanych w ramach EFR oraz operacji realizowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, z jednej strony, i współfinansowane przez rząd Danii, z drugiej strony.

21.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 37 z 200721.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1622) (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 200721.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 32 z 200721.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącej przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 28 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

 • Dz. U. L104 - 26 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L104 - 18 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L104 - 16 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L104 - 14 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L104 - 13 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L104 - 8 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L104 - 3 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L104 - 1 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.