Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

Data ogłoszenia:2007-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 28

Strona 1 z 3
L 104/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące restrykcji wobec Iranu (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zawiera wykaz osób, podmiotów i organów, wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, których środki finansowe i zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia. W dniu 24 marca 2007 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zmianie wykazu osób, podmiotów

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zastępuje się niniejszym tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1.

21.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV A. Osoby fizyczne 1) Fereidoun Abbasi-Davani. Dalsze informacje: wysoki urzędnik w Ministerstwie Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ), naukowiec powiązany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Bliski współpracownik Mohsena Fakhrizadeha-Mahabadiego. 2) Dawood Agha-Jani. Stanowisko: dyrektor pilotażowego zakładu wzbogacania uranu w Natanz. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. 3) Ali Akbar Ahmadian. Stopień wojskowy: wiceadmirał. Stanowisko: dowódca sztabu Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IGR). 4) Behman Asgarpour. Stanowisko: dyrektor operacyjny (Arak). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego. 5) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Stanowisko: kierownik Wydziału Finansów i Budżetu w Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. 6) Ahmad Vahid Dastjerdi. Stanowisko: przewodniczący Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. 7) Ahmad Derakhshandeh. Stanowisko: przewodniczący i dyrektor zarządzający banku Sepah. 8) Reza-Gholi Esmaeli. Stanowisko: Kierownik Wydziału Handlu i Spraw Międzynarodowych w Organizacji Sektora Lotniczego i Astronautycznego (OSLA). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych. 9) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Dalsze informacje: wysoki rangą naukowiec MOLSZ, były dyrektor Ośrodka Badań Fizycznych. 10) Mohammad Hejazi. Stopień wojskowy: gen. brygady. Stanowisko: dowódca sił oporu w Bassiji. 11) Mohsen Hojati. Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Fajr. 12) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Shahid Bagheri. 13) Ali Hajinia Leilabadi. Stanowisko: dyrektor generalny spółki energetycznej Mesbah.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 37 z 200721.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1622) (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 200721.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 32 z 200721.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącej przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 26 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L104 - 20 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 18 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L104 - 16 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L104 - 14 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L104 - 13 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L104 - 8 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L104 - 3 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L104 - 1 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.