Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 3

Strona 1 z 2
21.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub mrożonego, w formie tusz, półtusz, kompensowanych ćwierci, ćwierci przednich i ćwierci tylnych eksportowanych do niektórych krajów trzecich.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12,

3. W przypadkach, kiedy przedkładane jest mięso w tuszach lub nierozdzielonych ćwierciach tylnych z wątrobą i/lub nerkami, ciężar tuszy zostanie zmniejszony o:

a także mając na uwadze, co następuje: a) 5 kg za wątrobę i nerki razem;

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 32/82 z dnia 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować.

b) 4,5 kg za wątrobę;

(2)

Artykuł 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 określa ogólne zasady przyznawania refundacji eksportowych oraz kryteria ustalania ich wysokości.

c) 0,5 kg za nerki.

Artykuł 2

(3)

Ze względu na sytuację rynkową we Wspólnocie oraz zasięg sprzedaży niektórych produktów w sektorze wołowiny i cielęciny, które mogą być przedmiotem zakupów interwencyjnych, należy określić warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych dla tych produktów, jeśli są one przeznaczone do niektórych krajów trzecich w celu redukcji zakupów interwencyjnych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

1. Aby otrzymać specjalną refundację eksportową, należy przedstawić zaświadczenie, że wywiezione produkty pochodzą z dorosłego bydła męskiego.

(4)

2. Zaświadczenie określone w ust. 1 jest składane w formie świadectwa, którego wzór przedstawiony jest w załączniku I, i jest wydawane na wniosek danej strony przez agencję interwencyjną lub inny organ władzy wyznaczony w tym celu przez państwo członkowskie, w którym nastąpił ubój zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Produkty spełniające specjalne warunki określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają specjalnym refundacjom eksportowym.

(1) Dz.U. WE L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). 2) Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11). (3) Patrz: załącznik II.

Świadectwo to jest okazywane organom celnym podczas dopełniania celnych formalności wywozowych i jest wysyłane kanałami administracyjnymi do agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji po dopełnieniu wspomnianych formalności. Formalności te są załatwiane w państwie członkowskim, w którym nastąpił ubój zwierząt.

Artykuł 3 Państwa członkowskie określają warunki kontroli produktów oraz wydania świadectwa, o którym mowa w art. 2. Warunki te mogą obejmować wskazanie ilości minimalnej.

L 104/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2007

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że nie doszło do zamiany produktów w czasie od kontroli produktów do opuszczenia przez nie geograficznego obszaru Wspólnoty lub ich dostarczenia do punktów docelowych, o których mowa w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (1). Środki te obejmują identyfikację każdego produktu za pomocą nieusuwalnego znaku lub indywidualnej pieczęci na każdej ćwierci. Ubój i identyfikacja odbywa się w rzeźni wskazanej przez zainteresowaną stronę we wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 37 z 200721.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1622) (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 200721.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 32 z 200721.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącej przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 28 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

 • Dz. U. L104 - 26 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L104 - 20 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 18 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L104 - 16 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L104 - 14 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L104 - 13 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L104 - 8 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L104 - 1 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.