Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 34

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

Data ogłoszenia:2007-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 34

Strona 1 z 2
L 104/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2007

DECYZJA NR 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Albanii w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej (zwanej dalej „umową”), która stała się skuteczna z dniem 1 grudnia 1992 r., w szczególności jej art. 18, uwzględniając Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwaną dalej „umową przejściową”), podpisaną w dniu 12 czerwca 2006 r., w szczególności jej art. 42 i 43, a także mając na uwadze, że umowa przejściowa weszła w życie w dniu 1 grudnia 2006 r.,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Wspólny Komitet może wezwać inne osoby, niebędące członkami, do uczestnictwa w posiedzeniach w celu dostarczenia informacji dotyczących poszczególnych kwestii.

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej są informowane o posiedzeniach Wspólnego Komitetu. Artykuł 4 Sekretariat Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik Republiki Albanii występują wspólnie w charakterze sekretarzy Wspólnego Komitetu. Artykuł 5 Korespondencja

Artykuł 1 Przewodnictwo Wspólnemu Komitetowi przewodniczy przemiennie każda ze stron.

Wszelka korespondencja przewodniczącego Wspólnego Komitetu jest przekazywana do obydwu sekretarzy. Obydwaj sekretarze zapewniają, w stosownych przypadkach, przekazanie korespondencji odpowiednim przedstawicielom Wspólnego Komitetu. Artykuł 6

Artykuł 2 Posiedzenia Wspólny Komitet odbywa posiedzenia regularnie raz do roku, na przemian w Brukseli i Tiranie. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, możliwe jest zwołanie specjalnych posiedzeń Wspólnego Komitetu, na wniosek którejkolwiek ze stron. Posiedzenia Wspólnego Komitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze stron. W posiedzeniach Wspólnego Komitetu w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w przypadku ujęcia w porządku obrad kwestii dotyczących EBI.

Porządek obrad 1. Przewodniczący i sekretarze sporządzają tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

Tymczasowy porządek obrad obejmuje pozycje, o których wprowadzenie sekretarzom został złożony wniosek nie później niż na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia, z zastrzeżeniem, że z porządku obrad wyłączone są te pozycje, w odniesieniu do których do dnia przedstawienia porządku obrad sekretarze nie otrzymali dokumentacji towarzyszącej.

Wspólny Komitet przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkty nieznajdujące się wcześniej w tymczasowym porządku obrad.

2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema stronami, skrócić okres ustanowiony w ust. 1, gdy wymaga tego szczególny przypadek.

21.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/35

Artykuł 7 Protokół Strona będąca gospodarzem posiedzenia sporządza projekt protokołu z każdego posiedzenia Wspólnego Komitetu. W protokole wskazuje się podjęte decyzje i zalecenia oraz przyjęte wnioski. W terminie dwóch miesięcy następujących po posiedzeniu projekt protokołu przekazywany jest Wspólnemu Komitetowi do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu protokół podpisuje przewodniczący i obaj sekretarze, a każda ze stron otrzymuje po jego jednym oryginalnym egzemplarzu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 37 z 200721.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1622) (1)

 • Dz. U. L104 - 32 z 200721.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącej przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 28 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

 • Dz. U. L104 - 26 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L104 - 20 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 18 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L104 - 16 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L104 - 14 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L104 - 13 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L104 - 8 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L104 - 3 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L104 - 1 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.