Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 8

Strona 1 z 3
L 104/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

należy ustanowić wspólne przepisy dotyczące ich struktury i treści, w szczególności na podstawie art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i w szczególności jego art. 34 ust. 3 oraz art. 56,

Rumunii (1),

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006.

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (2), w szczególności jego art. 91,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Artykuł 34 i załącznik VIII Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii określa ogólnie warunki, na których będzie przyznawane tymczasowe dodatkowe wsparcie dla przejściowych środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tych nowych państwach członkowskich. W celu uzupełnienia tych warunków należy przyjąć przepisy wprowadzające oraz dostosować pewne przepisy przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale III sekcji I podsekcji 1 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Artykuł 25a 1. Wsparcie na świadczenie usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej, o których mowa w załączniku VIII sekcja I D Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii można przyznać organom i jednostkom świadczącym te usługi na rzecz rolników. Dotyczy to zwłaszcza sporządzania biznesplanów, pomocy przy wypełnianiu wniosków o środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej związanych z przestrzeganiem zasad dobrej kultury rolnej i środowiskowej oraz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz w załącznikach III i IV do tego rozporządzenia.

(2)

Powyższe zasady muszą być zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, w związku z czym powinny być ograniczone do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia założonych celów.

(3)

Należy zatem szczegółowo określić warunki kwalifikowalności dla pewnych przejściowych środków.

(4)

W celu ułatwienia sporządzania programów rozwoju obszarów wiejskich obejmujących powyższe środki, a także ich kontroli i zatwierdzania przez Komisję,

(1) Akt przystąpienia został przyjęty decyzjami Rady 2006/663/WE (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 2) oraz 2006/664/WE (Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 4). 2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8). (3) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 15.

2. Organy i jednostki wybrane w celu świadczenia na rzecz rolników usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej mają do dyspozycji odpowiednie zasoby w formie wykwalifikowanego personelu, administracji, bazy technicznej oraz posiadają doświadczenie w zakresie świadczenia usług i wiarygodność w odniesieniu do usług, jakie mają świadczyć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 104 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 37 z 200721.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1622) (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 200721.4.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia … dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 32 z 200721.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącej przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE-Albania

 • Dz. U. L104 - 28 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

 • Dz. U. L104 - 26 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L104 - 20 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. wdrażające decyzję Rady 2006/526/WE w sprawie stosunków łączących Wspólnotę Europejską, z jednej strony, z Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 18 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L104 - 16 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L104 - 14 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L104 - 13 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L104 - 3 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L104 - 1 z 200721.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.