Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 1

Strona 1 z 22
23.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia w zakresie planowania, wdrażania i wykorzystania RIS, w dalszych pracach normalizacyjnych i w projektowaniu zastosowań używa się terminów i definicji podanych w niniejszych wytycznych RIS.

uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 5,

(6)

Podczas opracowywania zakresu usług, systemów i zastosowań stosuje się strukturę RIS podaną w niniejszych wytycznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2005/44/WE usługi informacji rzecznej (RIS) opracowuje się i wdraża w sposób zharmonizowany, interoperacyjny i otwarty.

W planowaniu RIS przestrzega się systematycznej procedury opisanej w niniejszych wytycznych RIS.

(2)

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2005/44/WE określa się techniczne wytyczne w zakresie planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), zwane dalej „wytycznymi RIS”.

(8)

(3)

Wytyczne RIS oparte są na wymogach technicznych określonych w załączniku II do wspomnianej dyrektywy.

Wytyczne będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Doświadczenia zgromadzone podczas wdrażania dyrektywy 2005/44/WE, jak również postęp techniczny w przyszłości mogą sprawić, że konieczne będzie wprowadzenie zmian do tych wytycznych, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE.

(4)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE wytyczne RIS uwzględniają prace prowadzone w tej dziedzinie przez właściwe organizacje międzynarodowe, takie jak PIANC, CCNR oraz EKG ONZ. Zapewniona jest ciągłość z usługami zarządzania innymi rodzajami ruchu, w szczególności z zarządzaniem ruchem statków morskich i z usługami informacyjnymi.

(9)

Projekt wytycznych RIS został zbadany przez komitet, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 152.

zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE,

L 105/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

23.4.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie określa wytyczne w zakresie planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS). Wytyczne te określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2007 r. W imieniu Komisji Jacques BARROT Wiceprzewodniczący

23.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 105/3

Wytyczne RIS

SPIS TREŚCI 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L105 - 88 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

  • Dz. U. L105 - 35 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.