Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 35

Strona 1 z 30
23.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r.

L 105/35

dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

oficjalnych członków innych organów rządowych oraz obserwatorów z ramienia sektora. Specyfikacje techniczne będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia odpowiadają obecnemu stanowi techniki. Doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania dyrektywy 2005/44/WE, jak również przyszły postęp techniczny mogą prowadzić do konieczności zmian specyfikacji technicznych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2005/44/ WE. Zmiany specyfikacji technicznych winny uwzględniać wyniki prac wykonanych przez grupę ekspertów ds. systemów kontroli ruchu statków. Projekt specyfikacji technicznych został sprawdzony przez Komitet, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/ WE. Środki uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE,

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE RIS należy wprowadzić i dalej rozwijać w sposób zharmonizowany, interoperacyjny i otwarty. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2005/44/WE należy określić specyfikacje techniczne dotyczące systemów kontroli ruchu statków.

(7)

(2)

(8) (3)

Specyfikacje techniczne dotyczące systemów kontroli ruchu statków należy określić w oparciu o zasady przedstawione w załączniku II do dyrektywy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy specyfikacje techniczne powinny uwzględnić wyniki prac wykonanych przez organizacje międzynarodowe. Należy zapewnić ciągłość z innymi usługami zarządzania ruchem modalnym, w szczególności z zarządzaniem ruchem statków morskich i z usługami informacyjnymi. Dodatkowo należy uwzględnić wyniki prac wykonanych przez grupę ekspertów ds. systemów kontroli ruchu statków, składającą się z przedstawicieli właściwych organów odpowiedzialnych za wprowadzenie tych systemów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie określa specyfikacje techniczne dotyczące systemów kontroli ruchu statków w śródlądowym transporcie wodnym. Specyfikacje techniczne zostały przedstawione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2007 r. W imieniu Komisji Jacques BARROT Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 152.

L 105/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

23.4.2007

Systemy kontroli ruchu statków – śródlądowy system automatycznego rozpoznawania statków (AIS)

SPIS TREŚCI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 1.9. 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.10. 2. 2.1. 2.2. Zastosowanie systemu kontroli ruchu statków w żegludze śródlądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L105 - 88 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

  • Dz. U. L105 - 1 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.