Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 88

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 88

Strona 1 z 59
L 105/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r.

23.4.2007

dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

komunikatów oraz przedstawicieli innych organów rządowych, a także obserwatorów związanych z branżą.


(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. (1) w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2005/44/WE usługi informacji rzecznej (RIS – River Information Services) opracowuje się i wdraża w sposób zharmonizowany, interoperacyjny i otwarty. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2005/44/WE należy określić specyfikacje techniczne komunikatów dla kierowników statków. Specyfikacje techniczne komunikatów dla kierowników statków muszą opierać się na zasadach określonych w załączniku II do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE w specyfikacjach technicznych muszą zostać uwzględnione prace prowadzone w tej dziedzinie przez właściwe organizacje międzynarodowe. Należy w nich także uwzględnić w należyty sposób prace prowadzone przez grupę ekspertów ds. komunikatów dla kierowników statków, złożoną z przedstawicieli właściwych organów kompetentnych w zakresie wdrożenia tych

Specyfikacje techniczne będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Doświadczenia zgromadzone podczas wdrażania dyrektywy 2005/44/WE, jak również postęp techniczny w przyszłości, mogą sprawić, że konieczne będzie wprowadzenie zmian do tych specyfikacji technicznych, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE. W takich zmianach specyfikacji technicznych należy uwzględnić w należyty sposób prace prowadzone przez grupę ekspertów ds. komunikatów dla kierowników statków. Projekt specyfikacji technicznych został zbadany przez komitet, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE,

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Niniejsze rozporządzenie określa specyfikacje techniczne komunikatów dla kierowników statków. Specyfikacje te są przedstawione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2007 r. W imieniu Komisji Jacques BARROT Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 152.

23.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Komunikaty dla kierowników statków

L 105/89

SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standard danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o stanie wód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 105 POZ 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L105 - 35 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

  • Dz. U. L105 - 1 z 200723.4.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.