Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 34 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 34 - Strona 4

Strona 4 z 6

Dimetoat

Nr CAS 60-51-5

Nr CIPAC 59

Ditiofosforan S-metylokarbamoilometylu-O,Odimetylu; 2-Dimethoxyphosphinothioylthio-Nmethylacetamide

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimetoatu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie: — muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptaków, ssaków, organizmów wodnych oraz stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania. Warunki zezwolenia powinny w miarę potrzeby zawierać środki ograniczające zagrożenia, takie jak strefy buforowe, zmniejszenie odpływu i drenażu wód dostających się do wód powierzchniowych, — muszą zwrócić szczególną uwagę na narażenie konsumentów związane ze spożyciem, — muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zadbać o to, aby w warunkach użytkowania umieszczono zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej. Państwa członkowskie, których to dotyczy, muszą zwrócić się o przedstawienie dalszych badań potwierdzających ocenę zagrożenia dla ptaków, ssaków i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania oraz ocenę toksykologiczną dotyczącą metabolitów potencjalnie obecnych w uprawach. Państwa członkowskie powinny sprawić, by powiadamiający, na wniosek którego dimetoat został włączony do niniejszego załącznika, dostarczył Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106/37

L 106/38

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Czystość (1) Przepisy szczególne Wejście w życie

Nazwa IUPAC

Data wygaśnięcia włączenia

156 1 października 2007 r. 30 września 2017 r. Część A

Dimetomorf

Nr CAS 110488-70-5

(E,Z) 4-[3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)akryloilo]morfolina

≥ 965 g/kg

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. PL Część B W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimetomorfu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 24 listopada 2006 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na: — bezpieczeństwo operatorów i pracowników. Warunki dopuszczalności stosowania muszą obejmować obowiązek używania odpowiedniego sprzętu ochronnego, — ochronę ptaków, ssaków i organizmów wodnych. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

Nr CIPAC 483

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2007

24.4.2007

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Czystość (1) Przepisy szczególne Wejście w życie

Nazwa IUPAC

Data wygaśnięcia włączenia

157 Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

Glufosynat

Nr CAS 77182-82-2 Część B

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1 października 2007 r.

30 września 2017 r.

Część A

Nr CIPAC 437.007 Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających glufosynat, w przypadku zastosowań innych niż w sadach z drzewami jabłoni, w szczególności w odniesieniu do narażenia operatora i konsumenta, państwa członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i zapewnią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 34 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.